Výzva OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 - Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí

14.12.2016 09:42

Riadiaci orgán pre OP Ľudské zdroje oznamuje, že Implementačná agentúra MPSVR SR vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP s názvom Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí . Informácie o vyhlásenej výzve sú dostupné tu. 

Základné informácie

Názov: Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02
Investičná priorita: 2.1 Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí, najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí
Špecifický cieľ: 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie, t.j. súhrnne za Európsky sociálny fond a Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí je 10 000 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 13.12.2016 do: 23.06.2017 

 

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

- Termín uzavretia 1. kola 22. 02. 2017

- Termín uzavretia 2. kola 21. 04. 2017

- Termín uzavretia 3. kola 23. 06. 2017

 

Znenie výzvy: OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 (Formát PDF, 467 kB)

 

Súvisiace správy a dokumenty

Informácia o Informačných seminároch pre žiadateľov k výzve OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02

 

Všetky prílohy výzvy:

 

1. Formulár žiadosti o NFP  (Formát RTF, 870 kB)

Príloha č. 1-1 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02: Plnomocenstvo (Formát RTF, 1940 kB)

Príloha č. 1-2 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02: Kontrolný zoznam úplnosti žiadosti o NFP (Formát RTF, 2092 kB)

Príloha č. 1-3 Formulára ŽoNFP OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02: Súhrnné čestné vyhlásenie (Formát RTF, 1965 kB)

2. Príručka pre žiadateľa o nenávratný finančný príspevok v rámci výziev na predkladanie žiadostí o NFP pre dopytovo - orientované projekty a vyzvaní pre národné projekty (pre prioritné osi 2, 3, 4) Programové obdobie 2014 – 2020 (Formát RTF, 18 153 kB)

Príloha č. 1: Metodický výklad RO k vypracovaniu žiadosti o NFP/projektového zámeru (Formát RTF, 5850 kB)

Príloha č. 1a: Rozpočet projektu s podrobným komentárom (Formát XLS, 179 kB)

Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie žiadateľa o nepredložení príloh(y) žiadosti o NFP (Formát RTF, 5094 kB)

Príloha č. 3: Životopis (odporúčaný formulár) (Formát RTF, 5102 kB)

Príloha č. 4: Súhlas (Formát RTF, 11 502 kB)

Príloha č. 5: Všeobecné pravidlá oprávnenosti výdavkov pre OP ĽZ v PO 2014-2020 (Formát RTF, 5524 kB)

Príloha č. 6: Prieskum trhových cien (Formát RTF, 5128 kB)

3. SCHÉMA POMOCI DE MINIMIS na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015) (Formát PDF, 353 kB)

4. Zoznam merateľných ukazovateľov, vrátane ukazovateľov relevantných k horizontálnym princípom (Formát RTF, 1987 kB)

5. Predbežná informácia pre žiadateľov podľa čl. 13 Nariadenia Komisie (ES, Euratom) č. 1302/2008 o centrálnej databáze vylúčených subjektov (Formát RTF, 1922 kB)

6. Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR (Formát RTF, 126 kB)

7. Kritériá pre výber projektov Operačného programu Ľudské zdroje a metodika ich uplatňovania (html odkaz)

8. Komunikačná stratégia Operačný program Ľudské zdroje (html odkaz)

Design manuál (html odkaz)

Manuál pre informovanie a komunikáciu pre prijímateľov v rámci EŠIF (2014 - 2020) OP ĽUDSKÉ ZDROJE (html odkaz)

9. Zoznam oprávnených žiadateľov (Formát RTF, 1963 kB)

10. Rámcový opis pracovných činností a kvalifikačné predpoklady (Formát RTF, 1953 kB)

11. Osnova podnikateľského plánu (Formát RTF, 1951 kB)

12. Dohoda o účasti v projekte (Formát RTF, 1997 kB)

13. Príklady podaktivít (Formát RTF, 1957 kB)

14. Čestné vyhlásenie o čerpaní podpory de minimis (Formát RTF, 1984 kB)

15. Doplňujúce informácie k časti 7.4. Administratívna a prevádzková kapacita žiadateľa (Formát RTF, 2026 kB)

16. Uplatňovanie paušálnej sadzby na riadenie projektov (Formát RTF, 61 kB)

17. Rozpočet projektu s podrobným komentárom (Formát XLS, 172 kB)