Výzva OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 – Podpora opatrovateľskej služby II

15.07.2021 14:18

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku - Podpora opatrovateľskej služby II, kód výzvy: OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01.

Oprávnený žiadateľ - verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb:

  • obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto,
  • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a neziskové organizácie zriadené osobitným zákonom
  • registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od tejto registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti
  • občianske združenia - združenia miest a obcí
     

Oprávnené aktivity:

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostredí .

Oprávnené skupiny výdavkov:

521 - Mzdové výdavky

Výška spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov (%): 0

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku: 500 000 EUR

Minimálna výška nenávratného finančného príspevku: 10 000 EUR

Termín uzavretia 1. kola – 09.08.2021

Termín uzavretia 2. kola – 31.08.2021

· Online informačný seminár - 19. júl 2021 o 9:30: Pozvánka

Viac informácií o výzve a všetky riadiace dokumenty výzvy nájdete na adrese: Výzva OP ĽZ DOP 2021/8.1.1/01 - MPSVR SR