Výzva OPZ 2015/PO1/01 pre všeobecné a špecializované nemocnice

21.05.2015 13:21

Dňa 9. februára 2015 Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Je zameraná na „Zabezpečenie adekvátneho prístrojového vybavenia špecializovaných a všeobecných nemocníc  s prednostným zameraním na liečbu  ochorení skupiny 5".

Výzva je vyhlásená v rámci prioritnej osi 1 „Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc", opatrenia 1.1 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia špecializovaných nemocníc" a opatrenia 1.2 „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc".

Cieľom výzvy je podporiť komplexné projekty zamerané na zabezpečenie zdravotníckeho vybavenia a informačno-komunikačných technológií špecializovaných alebo všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5 - ochorenia obehovej, dýchacej a tráviacej sústavy, onkologické ochorenia a vonkajšie príčiny ochorení a úmrtí.

Celková suma finančných prostriedkov na NFP (tvorených zo zdrojov ERDF a príspevku zo štátneho rozpočtu SR), vyčlenená v rámci opatrenia 1.1 a opatrenia 1.2 na túto výzvu, predstavuje 17 638 017,00 Eur. Maximálna výška pomoci na jednu žiadosť o NFP je stanovená na 4 000 000,00 Eur. Počet podporených žiadostí o NFP je limitovaný výškou alokácie NFP na túto výzvu na predkladanie žiadostí o NFP.

Výzva je časovo ohraničená. Žiadosti o nenávratný príspevok je možné predkladať do 22. mája 2015 do 15.00 hod.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené vo výzve a jej prílohách.

Informačné semináre k výzve pre potenciálnych žiadateľov o NFP sa budú konať v Bratislave a v Košiciach.

Prvý seminár sa uskutoční vo štvrtok 5.3.2015 v kongresovej sále 152/1,2,3 v budove Ministerstva zdravotníctva SR, Limbová 2, Bratislava od 10.00 do 14.00 hod.

Druhý seminár bude v piatok 6.3.2015 v konferenčnej miestnosti hotela Ambassador, Hlavná 101, Košice od 10.00 do 14.00 hod.


Záujemcovia o informačné semináre, prosím oznámte svoju účasť na danom seminári najneskôr do 3.3.2015 na mailovú adresu dana.becikova@health.gov.sk

Riadiaci orgán informuje žiadateľov, že vo vzťahu k výzvam bol vydaný Metodický výklad Centrálneho koordinačného orgánu k Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013 k spôsobu predkladania a overovania povinnej prílohy žiadosti o NFP - účtovná závierka. V zmysle tohto Metodického výkladu bude RO pre OPZ akceptovať zverejnené znenie účtovnej závierky v registri/listinnú podobu v rozsahu podľa bodu 1 tohto metodického výkladu.

Ministerstvo zdravotníctva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Zdravotníctvo rozhodlo o nasledovných zmenách v rámci výzvy OPZ 2015/PO1/01:

  • termín uzávierky prijímania žiadostí o NFP sa posúva z pôvodného dátumu 22. mája 2015 na 29.mája 2015,
  • z dôvodu identifikácie voľných zdrojov v rámci Prioritnej osi 1 Operačného programu Zdravotníctvo sa indikatívna alokácia výzvy  zvyšuje z pôvodných 17 638 017,00 EUR na 18 352 659,36 EUR.

Všetky ostatné náležitosti výzvy aj podmienky výzvy zostávajú nezmenené.

Zmena platí od 20. mája 2015.