Výzva pre rómske žiačky 9. roč. ZŠ - štúdium na strednej pedagogickej škole

18.02.2016 11:15

Nadácia Rómsky vzdelávací fond - organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma Oktatási Alap (ďalej “REF”) vyhlasuje nový program zameraný na podporu rómskych študentiek stredných pedagogických škôl.   

Hlavným cieľom projektu je zvýšiť počet rómskych učiteliek v materských školách na Slovensku. Prostredníctvom zvýšeného počtu rómskych učiteliek v škôlkach sa očakáva zvýšený počet rómskych detí v škôlkach, čo sa odrazí na ich lepšej príprave na vstup do základnej školy.

Projektové aktivity sú zamerané na motiváciu rómskych žiačok 9. ročníkov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia k štúdium na stredných pedagogických školách v odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

Projekt podporí rómske dievčatá prioritne  z Prešovského, Košického, Banskobystrického a Nitrianskeho kraja, ktorým poskytne: pomoc pri príprave na prijímacie pohovory na stredné školy, mentoring, pokrytie nákladov nevyhnutných na štúdium na strednej škole (cestovné, stravné, ubytovacie náklady, školné), finančnú podporu/štipendium v 3. a 4. ročníku, pomoc pri sprostredkovaní povinnej praxe, pomoc pri hľadaní zamestnania v regiónoch s vysokou koncentráciou Rómov, asistenciu pri prijímacích pohovoroch na vysoké školy a štipendium počas bakalárskeho štúdia v odbore Predškolská a elementárna pedagogika resp. predprimárne vzdelávanie. 

Dĺžka projektu je deväť rokov (október 2013 - október 2022), prvá skupina dievčat začala štúdium na strednej škole v školskom roku 2014/15, ďalšia skupina začne študovať v školskom roku 2016/17. Projekt uprednostní štúdium na štátnej strednej škole, študentky študujúce na súkromných a cirkevných školách budú zaradené do projektu len ak to kapacita projektu umožní.

V prípade, že máte záujem zapojiť sa do programu, neváhajte Nás kontaktovať! Prihlášku do programu: Podpora rómskych študentiek v štúdiu na stredných pedagogických školách nájdete tu

Nadácia Rómsky vzdelávací fond - org. zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund - Roma Oktatási Alap
Levočská 4, Prešov 080 01 Slovakia
Tel. kontakt: 051/775 4114, Mobil: 0944 251 841
email: vteru@romaeducationfund.org, s.dzurikova@romaeducationfund.org

Zdroj MV SR