VÝZVA PRE UCHÁDZAČOV O ZABEZPEČOVANIE DODÁVKY OVOCIA, ZELENINY A VÝROBKOV Z NICH A PRE UCHÁDZAČOV O ZABEZPEČOVANIE HODNOTENIA PROGRAMU ŠKOLSKÉHO OVOCIA A ZELENINY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

16.05.2016 11:23

Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej len „platobná agentúra“) ako orgán štátnej správy zabezpečujúci administratívne činnosti súvisiace s finančnými prostriedkami z fondov Európskej únie a s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu, smerujúcich do oblasti pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v zmysle § 7 ods. 1 písm. q) zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov

vyzýva

všetkých uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci programu školské ovocie a zelenina (ďalej len „uchádzači“) a uchádzačov o zabezpečovanie hodnotenia programu školského ovocia a zeleniny (ďalej len „uchádzač o zabezpečovanie hodnotenia“) pre školský rok 2016/2017  na predkladanie žiadostí o  zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl v školskom roku 2016/2017 a žiadostí o zabezpečovanie hodnotenia v školskom roku 2016/2017:

od 1. júna 2016 do 30. júna 2016

(žiadosti predložené po termíne nebudú akceptované – rozhodujúci je dátum podania na pošte)

a to na základe aktualizovanej príručky pre žiadateľa o poskytnutie pomoci v rámci tohto programu pre školský rok 2016/2017 v súlade s ustanoveniami delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2016/247, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2016/248, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 v súvislosti s pomocou Únie na dodávanie a distribúciu ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a výrobkov z banánov v rámci programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách a ktorým sa stanovuje orientačné pridelenie finančných prostriedkov na uvedenú pomoc a v nadväznosti na nariadenie vlády SR č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v platnom znení.

Oprávnené subjekty:

Uchádzač – osoba, ktorá má oprávnenie podnikať a zaoberá sa pestovaním alebo distribúciou  ovocia a zeleniny a ktorá vo vlastnom mene alebo v zastúpení viacerých osôb zabezpečuje pre žiakov dodávky  ovocia, zeleniny alebo výrobkov z nich (ďalej len „OZ“), vrátane nákladov na distribúciu a na nákup, prenájom a lízing zariadenia a súvisiace činnosti, ktoré sú  priamo prepojené s vykonávaním programu.

Uchádzač o zabezpečovanie hodnotenia - je akýkoľvek verejný alebo súkromný subjekt, ktorý je zapojený do riadenia a poskytovania hodnotiacich opatrení. V súlade s národnou stratégiou, hodnotenie vplyvu programu na zdravotné uvedomenie a zvyšovanie povedomia o zmene
k zdravým stravovacím návykom vykonávajú regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR.

Formuláre:
Žiadosť o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl v školskom roku 2015/2016
Žiadosť o zabezpečovanie hodnotenia v školskom roku 2016/2017

Sprievodné doklady - uvedené v časti 3 príručky pre žiadateľa

Adresa predkladania
Pôdohospodárska platobná agentúra - Sekcia organizácie trhu
Dobrovičova 12, 815 26 Bratislava

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci programu školské ovocie a zelenina pre školský rok 2016/2017 vrátane formulárov je dostupná na webovom sídle Pôdohospodárskej platobnej agentúry www.apa.sk v časti Podpory - Organizácia trhu - Rastlinné komodity – Školské ovocie a zelenina.
Žiadatelia sú povinní postupovať v zmysle legislatívy uvedenej v príručke.

Príručka pre žiadateľov o poskytnutie pomoci 

v rámci programu školské ovocie a zelenina pre školský rok 2016/2017

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Zdroj: PPA