Výzva pre záujemcov o účasť vo Fokusovej skupine Európskeho inovačného partnerstva v oblasti "Poľnohospodárska produktivita a udržateľnosť"

27.03.2015 12:23

Európska komisia hľadá 20 odborníkov, ako sú poľnohospodári, poradcovia, vedci a ďalšie subjekty,  ktorí by pracovali ako členovia fokusových skupín v rámci Európskeho inovačného partnerstva (EIP-AGRI) s názvom "Produktivita a udržateľnosť poľnohospodárstva“.

V rámci tejto výzvy  sa môžete uchádzať o účasť vo fokusových skupinách na nasledujúce témy:

1. Podpora inovácií a podnikania

2. Voda a poľnohospodárstvo: adaptívne stratégie na úrovni poľnohospodárskeho podniku

Členovia skupiny sa budú schádzať najmenej dvakrát počas obdobia 12 - 18 mesiacov. Vybraní odborníci budú musieť byť prítomní na každom stretnutí. 

Dovoľujeme si záujemcov upozorniť, že je nevyhnutné, aby sa členovia skupiny vedeli  vyjadrovať v anglickom jazyku, pretože na stretnutiach fokusovej skupiny nebude zabezpečené tlmočenie. Vybraní odborníci budú požiadaní, aby sa pripravili na prvé stretnutie a aby medzi jednotlivými zasadnutiami pracovali na určitej úlohe, čiže mali by si vyčleniť dostatok času na tieto povinnosti.  Výsledky získané v rámci fokusovej skupiny budú zapísané ako výsledky jedného celku, nie jednotlivých osôb. Sporné názory budú zahrnuté do záverečnej správy.

Uzávierka prihlášok je 13.4.2015, 23:59 CET. Bližšie informácie si môžete prečítať na webovej stránke EIP-AGRI. Uchádzači budú informovaní o tom, či boli resp. neboli vybraní do 8.5.2015

Zdroj:NSRV