výzva - Príprava nových kapacít pre EŠIF 1“.

19.12.2016 08:17

Príprava nových kapacít pre EŠIF 1“.


Na webovom sídle Riadiaceho orgánu pre operačný program Technická pomoc https://optp.vlada.gov.sk/ v záložke „Aktuality“ bol zverejnený text:
Vyhlásenie vyzvania pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-PO1-SC1-2016-11
Oznamujeme prijímateľom z operačného programu Technická pomoc pre programové obdobie 2014 – 2020, že dňa 15. 12. 2016 bolo zverejnené vyzvanie pre projekty technickej pomoci s kódom OPTP-PO1-SC1-2016-11 s názvom „Príprava nových kapacít pre EŠIF 1“.
 
Vyzvanie na projekty technickej pomoci č. OPTP-PO1-SC1-2016-11 – Príprava nových kapacít pre EŠIF 1“  spolu s prílohami je zverejnené v záložke „Dokumenty/Vyzvania/Vyhlásené vyzvania“.

11_vyzvanie_VS_schválené CKO_final
prílohy vyzvania