Výzva s kódom OPLZ-PO6-SC613-2016-2 - vyhlásená dňa 18. júla 2016

Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 764 kB)

Kompletná výzva so všetkými prílohami (ZIP, 8 MB)

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami (ZIP, 2 MB)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa pre PO6, verzia 1.0 (PDF, 1 MB)

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov (PDF, 413 kB)

Príloha č. 4 - Predbežná informácia pre žiadateľov (PDF, 373 kB)

Príloha č. 5 - Zoznam sledovaných údajov projektu (PDF, 428 kB)

Príloha č. 6 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity (PDF, 688 kB)

Príloha č. 7 - Zoznam oprávnených žiadateľov (PDF, 375 kB)

Príloha č. 8 - Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR (PDF, 372 kB)

Príloha č. 9 - Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overovania (PDF, 1 MB)

Príloha č. 10 - Podmienky súladu projektu s princípmi 3D (PDF, 465 kB)

Príloha č. 11 - Základné technické a priestorové parametre komunitných centier (PDF, 758 kB)


Výzva s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1a - vyhlásená dňa 29. januára 2016
 
Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ - 150 obcí, ktoré budú zapojené do Národného projektu Take away

Zmena č. 1 výzvy (PDF, 396 kB) - od 29. apríla 2016
 
Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení zmeny č. 1 (PDF, 757 kB)

Často kladené otázky (FAQ) k výzve tu
 
Prílohy k výzve:
 
Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami v znení zmeny č. 1 (ZIP, 3 MB)
 
Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa pre PO5a6 verzia 0.4 (v znení zmeny č. 1) (PDF, 1 MB) 
 
Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov v znení zmeny č. 1 (DOCX, 156 kB)
 
Príloha č. 4 - Predbežná informácia pre žiadateľov (PDF, 332 kB)
 
Príloha č. 5 - Zoznam požadovaných výstupov projektu (PDF, 564 kB)
 
Príloha č. 6 - Zoznam oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity v znení zmeny č. 1 (PDF, 477 kB)

Príloha č. 7 - Zoznam oprávnených žiadateľov (XLSX, 77 kB)
 
Príloha č. 8 - Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR
(PDF, 269 kB) 
Príloha č. 9 - Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overovania v znení zmeny č. 1 (PDF, 764 kB)
 
Príloha č. 10 - Podmienky súladu projektu s princípmi 3D (PDF, 563 kB)


Výzva s kódom OPLZ-PO6-SC612-2016-1b - vyhlásená dňa 29. januára 2016
 
Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ - obce uvedené v prílohe č. 7 OP ĽZ, ktoré nebudú zapojené do Národného projektu Take away

Zmena č. 1 výzvy (PDF, 396 kB) - od 29. apríla 2016

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení zmeny č. 1 (PDF, 756 kB)

Často kladené otázky (FAQ) k výzve tu
 
Prílohy k výzve:
 
Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami v znení zmeny č. 1 (ZIP, 3 MB)
 
Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa pre PO5a6 verzia 0.4 (v znení zmeny č. 1) (PDF, 1 MB)

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov v znení zmeny č. 1 (DOCX, 156 kB)
 
Príloha č. 4 - Predbežná informácia pre žiadateľov (PDF, 332 kB)
 
Príloha č. 5 - Zoznam požadovaných výstupov projektu (PDF, 564 kB)
 
Príloha č. 6 - Zoznam oprávnených výdavkov, benchmarky a finančné limity v znení zmeny č. 1 (PDF, 477 kB)
 
Príloha č. 7 - Zoznam oprávnených žiadateľov (XLSX, 132 kB)
 
Príloha č. 8 - Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR (PDF, 269 kB)
 
Príloha č. 9 - Podmienky poskytnutia príspevku a spôsoby ich overovania v znení zmeny č. 1 (PDF, 764 kB)
 
Príloha č. 10 - Podmienky súladu projektu s princípmi 3D (PDF, 563 kB)