Výzva schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov)

06.08.2020 15:08

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje Výzvu schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) BIN SGS01, financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom výzvy je podporiť už existujúce start-upy so zámerom zlepšiť podmienky a možnosti pre ich rast a rozvoj v dvoch ťažiskových oblastiach. Sú nimi „Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.“ Tieto oblasti predstavujú veľký potenciál potrieb, ktoré je možné naplniť vďaka novým prístupom a často netradičnou realizáciou nápadov v praxi. Start-upy môžu žiadať o grant na projekty zamerané na vývoj, aplikáciu a uvedenie na trh najlepších navrhnutých procesov, technológií, riešení, produktov a služieb alebo ozeleňovanie svojich prevádzok.

Výška finančného príspevku na projekt sa pohybuje v rozmedzí od 100 000 do 200 000 eur. Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky v objeme 1 058 824 eur.

Dátum uzatvorenia výzvy: 23.10.2020

Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant.

Spolufinancovanie žiadateľa: minimálne 10% pre subjekty v súkromnom sektore

Oprávnení žiadatelia musia byť zriadení minimálne jeden fiškálny rok, ale nie viac ako päť rokov pred stanoveným dátumom uzávierky na predkladanie žiadostí o projekty.“
 

Informácie boli zverejnené na stránke: www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy/496-bin-sgs01