Výzva zameraná na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky - OPLZ-PO6-SC611-2017-1

01.03.2017 08:11

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 27. februára 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky - OPLZ-PO6-SC611-2017-1.

Vyhlásená - 27. február 2017
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 28. marec 2017 
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 15. jún 2017

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 665 kB)

Výzva zameraná na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu a realizáciu sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky

  • Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad) (Slovensko) s prítomnosťou MRK

 

Dôležité upozornenie pre budúcich žiadateľov/žiadateľov o poskytnutie NFP (PDF, 49 kB)

Prílohy k výzve: