Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode - OPLZ-PO6-SC611-2016-3

07.12.2016 14:00

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 7. decembra 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd - OPLZ-PO6-SC611-2016-3.

Vyhlásená - 7. decembra 2016
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 10. marca 2017
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 14. septembra 2017 

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 818 kB)

Prílohy k výzve: