Výzva zameraná na podporu sieťovania podnikov

03.03.2020 15:18

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu sieťovania podnikov (kód OPII-MH/DP/2020/9.5-28).

V rámci výzvy môžu byť podporené klastrové organizácie, ktoré sú záujmovými združeniami právnických osôb a zároveň sú držiteľom minimálne bronzového certifikátu v zmysle hodnotenia podľa metodiky Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA), ktorý je platný k dátumu predloženia žiadosti o poskytnutie NFP (ďalej len „ŽoNFP“), resp. jeho platnosť skončila maximálne tri mesiace pred dátumom predloženia ŽoNFP.

Cieľom zverejnenej výzvy je podporiť činnosti klastrovej organizácie zamerané na plnenie úloh a cieľov vyplývajúcich pre ňu z dokumentu Stratégia rozvoja klastrovej organizácie platného počas obdobia realizácie hlavnej aktivity projektu a súčasne hodnotení a odporúčaní vyplývajúcich z procesu certifikácie, prípadne recertifikácie uskutočneného podľa metodiky Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy (ESCA) s dôrazom na zefektívnenie činnosti a rozvoj klastrovej organizácie, podporu jej inovačného potenciálu, vzájomnej spolupráce s ďalšími klastrovými organizáciami, podporu povedomia o jej poslaní a aktivitách a podporu jej internacionalizácie.

Podporení môžu byť žiadatelia so sídlom na území celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja pričom oprávnenou aktivitou je rozvoj aktivít a posilnenie pozície klastrovej organizácie.

Maximálna intenzita pomoci (poskytnutý nenávratný finančný príspevok) je na úrovni 85% z celkových oprávnených výdavkov.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 2 700 000 eur.

Dátum vyhlásenia výzvy: 28. február 2020

Informácie boli zverejnené na stránke: https://partnerskadohoda.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nenavratneho-financneho-prispevku-zamerana-na-podporu-sietovania-podnikov-kod-opii-mhdp202095-28/