Výzva zameraná na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch

02.03.2016 10:45

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásilo dňa 26. februára 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 75 000 000 EUR. Výzva s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01 je otvorená do vyčerpania alokácie. Uzávierka prvého hodnotiaceho kola je 29. apríla 2016.

Úplné znenie výzvy je dostupné na webovom sídle OP VaI www.opvai.sk

Podrobnejšie informácie môžete získať v Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, ktorá sa zaoberá administráciou výzvy. 

Kontakt

Otázky súvisiace s podmienkami výzvy a žiadosťou o NFP je možné adresovať na:

 tel.: +421/2 58 248 343, e-mail: opvai@siea.gov.sk 

v dňoch: pondelok, streda, piatok v čase od 9.00 - 12.00

                                     utorok v čase od 9.00 - 12.00 a 13.00 - 15.00