Výzva zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov s kódom OPKZP-PO2-SC211-2017-18

24.02.2017 08:56

18. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 1. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

Kód výzvy: OPKZP-PO2-SC211-2017-18

Dátum vyhlásenia: 24. 02. 2017

Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť sumu 2 mil. EUR.

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu, pri dodržaní časovej oprávnenosti výdavkov projektu, ktorá je uvedená v Príručke k oprávnenosti výdavkov.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 18. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov.

18. výzva na predkladanie ŽoNFP

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 – Osobitné podmienky OV

Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP

Príloha 6 – Odporúčanie potenciálnym žiadateľom

Príloha7 – Identifikácia synergie a komplementarity

Oprávnené aktivity:

B. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov. 

Predmetom podpory budú opatrenia ako napr.: 

 zvýšenie retenčného potenciálu povodia zmenou využitia územia;  zvýšenie retenčného potenciálu povodia budovaním najmä vodných stavieb; 

 vytváranie sústav zberných (záchytných) kanálov (priekop), ktoré predstavujú vodné stavby na ochranu pred povodňami podľa § 52 ods. 1 písm. b) vodného zákona15 odvádzajúcich zachytený povrchový odtok na vhodné územia. 

Navrhované opatrenia musia spĺňať nasledovné podmienky: 

- sú v súlade s čl. 4.7 Rámcovej smernice o vode16 , 

- účinnosť opatrení v rámci projektu sa prejaví minimálne na znížení Q100 o 0,8 % v príslušnej geografickej oblasti v súlade s plánmi manažmentu povodňového rizika17 , pričom realizáciou daného opatrenia bude ochránený aspoň 1 obyvateľ v príslušnej geografickej oblasti v súlade s plánmi manažmentu povodňového rizika. 

V prípade, ak navrhované opatrenia zahŕňajú viac geografických oblastí, vyššie uvedená podmienka musí byť splnená pre každú z nich. Projekty, ktoré v rámci prílohy č. 12 ŽoNFP nepreukážu, že realizáciou navrhovaných opatrení protipovodňovej ochrany dôjde k ochrane aspoň 1 obyvateľa, nie sú oprávnené. 

Oprávnené nie sú projekty na podporu aktivít v lesoch zameraných na výstavbu a rekonštrukciu technických diel pre akumuláciu vody na účely ochrany pred požiarmi a budovanie objektov protipovodňovej ochrany nevyžadujúcich stavebné povolenie (napr. drobné prekladané drevené hrádzky alebo sypané kamenné hrádzky na lesných pozemkoch zabezpečujúce záchyt splavenín, udržanie vody v krajine, resp. spomalenie jej odtoku). 

Oprávnené nie sú projekty zamerané na revitalizáciu lesnej pôdy po extenzívnej ťažobnej činnosti, a to z dôvodu, že v zmysle § 24 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch je obhospodarovateľ lesa alebo nákupca dreva povinný pri sústreďovaní, preprave a uskladňovaní dreva zabrániť nadmernému poškodzovaniu pôdy,okolitých stromov, lesných ciest a vodných tokov a po ukončení činnosti vykonať opatrenia na zmiernenie alebo odstránenie negatívnych dôsledkov poškodenia a na zabránenie ďalšieho poškodzovania, najmä vodnou eróziou. Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnenej aktivity.

- Zvýhodňované budú projekty s vyššou prioritou stanovenou v rámci prioritizácie opatrení v plánoch manažmentu povodňového rizika. Výberové kritériá, vrátane spôsobu ich aplikácie, sú uvedené v dokumente Kritériá pre výber projektov OP KŽP.