VÝZVA ZAMERANÁ NA zabezpečenie spojitosti vodných tokov OPKZP-PO1-SC123-2017-17

24.02.2017 07:48

17. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na zabezpečenie spojitosti vodných tokov

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2017-17

Dátum vyhlásenia: 24. 02. 2017

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 17. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na zabezpečenie spojitosti vodných tokov.

V rámci výzvy nie je stanovená maximálna ani minimálna dĺžka realizácie projektu. Časová oprávnenosť výdavkov projektu, ktorá je uvedená v Príručke k oprávnenosti výdavkov, musí byť dodržaná.

Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje. Maximálna výška celkových oprávnených výdavkov projektu nesmie prekročiť sumu 50 mil. EUR.25 Zároveň maximálna výška žiadaného nenávratného finančného príspevku za EÚ zdroj nesmie prekročiť indikatívnu výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu.

17. výzva na predkladanie ŽoNFP

Príloha 1 – Formulár ŽoNFP

Príloha 2 – Príručka pre žiadateľa

Príloha 3 – Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha 4 – Osobitné podmienky OV

Príloha 5 – Predbežná informácia pre žiadateľov o NFP

Príloha 6 – Identifikácia synergie a komplementarity

V rámci špecifického cieľa 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita: 

B. Zabezpečenie pozdĺžnej a laterálnej kontinuity vodných tokov a odstraňovanie bariér vo vodných tokoch za účelom podpory biodiverzity a zabezpečovania ekosystémových služieb 

V rámci aktivity budú podporené : 

- opatrenia pre elimináciu významného narušenia pozdĺžnej spojitosti riek a biotopov/habitatov, 

- opatrenia pre zabezpečenie laterálnej spojitosti mokradí a inundácií s tokom a ostatné morfologické zmeny. 

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré sú v súlade s Vodným plánom Slovenska

Projekty zamerané výlučne na zmenu manipulačného poriadku, ako opatrenie neinvestičného charakteru, nie sú oprávnené na podporu. Prednostne budú podporované opatrenia na vodných útvaroch, ktoré po realizácii nápravných opatrení dosiahnu charakter prirodzeného vodného útvaru. Ich realizácia bude smerovaná prednostne do oblastí od ústia smerom k prameňu.

Opatrenia realizované mimo vodného toku nie sú oprávnené v rámci tejto výzvy. Za oprávnené na poskytnutie príspevku nie je možné považovať projekty, ktoré v rámci jednej ŽoNFP zabezpečujú realizáciu opatrení na viac ako jednom vodnom toku. Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré svojimi aktivitami spadajú do vyššie definovaného rámca oprávnených aktivít.

Kritériá pre výber projektov vrátane spôsobu ich aplikácie sú uvedené v dokumente Kritériá pre výber projektov OP KŽP

Pri nastavení výberových kritérií bola zohľadnená nasledovná osobitná usmerňujúca zásada výberu projektov, ktorá je definovaná v OP KŽP: 

- v rámci prioritizácie bude zohľadnená postupnosť od ústia vodného toku smerom k jeho prameňu.