Výzva - Zelené oázy 2017

20.10.2016 12:10

V rámci aktuálnej výzvy máte možnosť upraviť park, ihrisko, turistický chodník alebo iné verejné priestranstvo vo svojom okolí, prípadne sa postarať o prírodne alebo kultúrne zaujímavú lokalitu, vyčistiť potok či jazierko, upraviť a vyznačiť náučný chodník alebo pešiu trasu, zveľadiť školskú záhradu, vytvoriť učebňu v prírodeAk je aj vo vašom okolí miesto, kde radi chodíte a vychutnávate si výhľad na okolitú krajinu a chceli by ste ho skrášliť, aby prilákal viac miestnych obyvateľov či turistov, alebo ho dať do poriadku a sprístupniť verejnosti, môžete sa tiež zapojiť do 11. ročníka grantového programu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a Nadácie Ekopolis s názvom Zelené oázy.

Grantový program podporuje:

- environmentálne prijateľným spôsobom vytvorené alebo obnovené prvky drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach, napríklad stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, mostíky, informačné panely a umelecké prvky, zariadenia slúžiace na oddych,

- projekty športovo-rekreačného charakteru podporujúce trávenie voľného času v prírode,

- výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene (dreviny, trvalé trávnaté porasty, kvety, ovocné a zeleninové kultúry),

- vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných priestoroch (obecné, školské, komunitné a pod.),

- čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov,

- zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov – vodných, cykloturistických, peších, konských (vytvorenie a úprava náučných chodníkov a cyklochodníkov, budovanie zázemia pre rozvoj vodáckeho športu a vodáckej turistiky a pod.),

- sprístupnenie a propagáciu prírodne, kultúrne a historicky zaujímavých lokalít,

- prezentáciu lokálnych produktov,

- zriadenie vhodných ukážkových priestorov a podpora chovu malých hospodárskych zvierat v kombinácii s vyššie uvedenými zelenými plochami,

- sprístupnenie, úpravu a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v chránených alebo inak krajinársky hodnotných územiach a miest.

Do projektu musí byť zapojená verejnosť a prevažná časť prác musí byť vykonaná formou dobrovoľnej práce, aktívne zapojenie verejnosti je nevyhnutnou podmienkou podpory projektu. Územie, ktoré je predmetom projektu, musí byť po realizácii projektu úplne dokončené.

Novinkou tohto ročníka je osobitná podpora projektov zameraných na vytvorenie, oživenie alebo obnovenie verejných priestorov predovšetkým v mestách a na sídliskách, kde by deti mohli rozvíjať svoje športové a pohybové vlastnosti, miesta, kde by v motivujúcom prostredí mohli tráviť voľný čas, učiť sa a hrať sa. Projekty by mali byť prispôsobené miestnym podmienkam a mali by vychádzať z potrieb miestnych obyvateľov.

Cieľové územia:

- Presne vymedzené zelené územia a trasy v intravilánoch alebo v bezprostrednom okolí miest a obcí (verejné parky, oddychové zóny a ihriská, školské záhrady a parky, stojaté vodné plochy, a vodné toky, mokrade a biokoridory, trasy pre nemotorovú dopravu, náučné chodníky, prírodne a kultúrne zaujímavé lokality, nevyužívané, prípadne zanedbané plochy s potenciálom na ich využitie a pod.).

Kto môže žiadať o grant:

- registrované mimovládne neziskové organizácie,

- základné a stredné školy a učilištia,

- centrá voľného času a komunitné centrá,

- mestá a obce – len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov.

Financovanie a spolufinancovanie:

- Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., venuje do tohto ročníka programu sumu 56 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty. Grant môže byť poskytnutý v rozmedzí 1 000 – 5 000 eur.

Žiadateľ musí jasne preukázať vklad vlastných zdrojov (min. 20 % z celkového rozpočtu alebo materiálna podpora v tejto hodnote), vyšší vlastný vklad je výhodou, za doplnkový zdroj sa nepovažuje dobrovoľná práca.

Na aký účel je možné použiť finančné prostriedky z grantu:

- materiál na výsadbu a úpravy terénu,

- náradie a iné potreby,

- predmety a prvky zasadené do verejných priestranstiev, v súlade s environmentálnym zámerom projektu, resp. ich oprava – nákup/výroba prvkov, materiál, doprava,

- chovný materiál,

- bezprostredné komunikačné a administratívne náklady nevyhnutné na realizáciu projektu.

Realizácia podporených projektov:

- Projekt musí byť ukončený (zrealizovaný a vyúčtovaný) do 6 mesiacov od schválenia grantu, najneskôr do konca septembra 2017, pričom podstatná časť prác súvisiacich s výsadbou by sa mala uskutočniť v jarnom vegetačnom období.

Prílohy k projektu:

- Fotografie alebo nákres miesta, kde chcete projekt realizovať, prípadne zakreslenie cieľového stavu. Nie je potrebné prikladať profesionálne spracované projekty. Všetky prílohy v elektronickej forme posielajte uložené v jednom súbore vo formáte .zip alebo .rar. Rozsah všetkých elektronických príloh spolu: max. 5 MB. 

Hodnotenie projektov:

- Projekty sa hodnotia v 2 kolách. V prvom kole záujemca predloží základnú ideu projektu vo forme predbežnej žiadosti. Predbežnú žiadosť môžete poslať v elektronickej alebo v papierovej forme. Ak zvolíte papierovú verziu, pošlite vašu žiadosť v štyroch identických papierových kópiách, ak zvolíte elektronickú formu, vyplňte online formulár na stránke:

- https://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/zelene-oazy/elektronicka-ziadost

Neposielajte, prosím, žiadosti mailom, ani súčasne v elektronickej a papierovej forme!

Po vyhodnotení predbežných žiadostí (hodnotenie vykoná Nadácia Ekopolis) budú žiadatelia s najvyšším hodnotením vyzvaní na dopracovanie žiadosti o grant do komplexnej podoby.

Uzávierka prijímania predbežných žiadostí o grant (v 1. kole) v rámci programu Zelené oázy:

- 12. december 2016

Dôležité dokumenty:

- Propozície - https://bit.ly/2ejeEBy

- Formulár žiadosti (1. kolo) - https://bit.ly/2eIAG2g

- Elektronická žiadosť - https://bit.ly/2ew7Pu2

- Podporené projekty (na inšpiráciu) - https://bit.ly/2ejk67B

Všetky potrebné informácie a dokumenty k výzve možno stiahnuť zo stránky:

https://www.ekopolis.sk/zivotne-prostredie/zelene-oazy