Vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP TP č. INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01

28.01.2017 08:58

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje vyzvanie na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci technickej pomoci INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01. Termín uzávierky prijímania žiadostí je 24. 2. 2017.

Kód vyzvania: INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01

Typ vyzvania: uzavreté

Dátum vyhlásenia: 27.1.2017

Dátum uzavretia: 24.2.2017

Prioritná os: 4. Technická pomoc

Špecifický cieľ: Zabezpečenie kvalitnej a plynulej implementácie programu ako predpokladu zabezpečenia dosiahnutia stanovených cieľov
 
VYZVANIE INTERREG V-A SK-CZ/TP/2017/01
 

Prílohy k vyzvaniu:

1 - Formulár_žiadosti_o_NFP_TP + 1a – Povinné prílohy k žiadosti o NFP TP
2 – Príručka pre žiadateľov TPPrílohy príručky pre žiadateľa TP
3 – Zoznam merateľných ukazovateľov TP
4 – Predbežná informácia pre žiadateľov
5 – Čestné vyhlásenie_SR_ČR
6 – Zoznam iných údajov relevantných k HP RMZ a N
7 – Príručka pre hodnotenie žiadostí o NFP TPPrílohy príručky pre hodnotenie žiadostí o NFP TP

Vzory zmlúv:

VZOR ZMLÚV o poskytnutí NFP TP