Vyzvanie na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Fondu malých projektov č. INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01

18.05.2017 09:53

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje vyzvanie na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Fondu malých projektov INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01. 

 

Termín uzávierky prijímania žiadostí je 15.6.2017.

Kód vyzvania: INTERREG V-A SK-CZ/FMP/2017/01

 

Typ vyzvania: uzavreté

 

Dátum vyhlásenia: 17.5.2017

Dátum uzavretia: 15.6.2017

 

Prioritná os:

2. Kvalitné životné prostredie

3. Rozvoj miestnych iniciatív

 

Špecifický cieľ: 

2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov

 

Bližšie informácie: https://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=289