Vyzvanie na predloženie národného projektu Žiť energiou

07.06.2017 12:38

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia oznamuje, že dňa 6.6.2017  bolo zverejnené Vyzvanie na predloženie národného projektu Žiť energiou.

 

Prioritná os : 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo

 

Investičná priorita: Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy

 

Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území

Kód vyzvania: OPKZP-PO4-SC441-2017-NP2

 

Bližšie informácie: https://www.op-kzp.sk/obsah-projekty/vyzvanie-na-predlozenie-narodneho-projektu-zit-energiou/

 

Zdroj: https://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/vyzvanie-na-predlozenie-narodneho-projektu-zit-energiou/