Vyzvanie pre národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I.

07.10.2016 16:13

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 5. októbra 2016 vyzvanie pre národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I. - OPLZNP-PO5-2016-1.

Dátum vyhlásenia: 5. október 2016
Dátum uzavretia: 31. marec 2017

Vyzvanie pre národný projekt (PDF, 1 MB)

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - ŽoNFP s prílohami (ZIP, 1 MB)
Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa (ZIP, 1 MB)
Príloha č. 3 - Zoznam oprávnených užívateľov (PDF, 489 kB)
Príloha č. 4 - Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 698 kB)
Príloha č. 5 - Zoznam povinných merateľných ukazovateľov (PDF, 359 kB)
Príloha č. 6 - Podmienky súladu projektu 3D (PDF, 366 kB)
Príloha č. 7 - Predbežná info pre žiadateľa (PDF, 386 kB)
Príloha č. 8 - Synergie a komplementarity (PDF, 372 kB)
Príloha č. 9 - Štandardná stupnica jednotkových nákladov (PDF, 662 kB)
Príloha č. 10 - Zoznam sledovaných údajov (PDF, 418 kB)