Výzvy KULTÚRA 2021

15.06.2021 08:58

Podprogram Kultúra bude pokračovať v štyroch hlavných oblastiach financovania v rámci programu Kreatívna Európa. Výzvy pre projekty európskej spolupráce a európske siete boli zverejnené 8. júna. V oblasti financovania literárnych prekladov a platforiem sa výzva na predloženie žiadostí zverejní čoskoro. Ďalej si môžete prečítať najdôležitejšie podrobnosti o už zverejnených výzvach:

PROJEKTY EURÓPSKEJ SPOLUPRÁCE

Uzávierka prihlášok: 7. septembra 2021 (17:00 SEČ)

Vyhlásenie výsledkov: február 2022

Finančné obdobie: max. Štyri roky

Kategórie financovania:

Malé projekty spolupráce: najmenej traja partneri z najmenej troch oprávnených krajín; Miera spolufinancovania max. 80 percent oprávnených nákladov alebo max. 200 000 eur

Stredné projekty spolupráce: najmenej päť partnerov z najmenej piatich krajín oprávnených zúčastniť sa: Miera spolufinancovania max. 70 percent oprávnených nákladov alebo max. 1 milión eur

Veľké projekty spolupráce: najmenej desať partnerov z najmenej desiatich oprávnených krajín; Miera spolufinancovania max. 60 percent oprávnených nákladov alebo max. 2 milióny eur

Priority obsahu:


Práca s publikom
Sociálne začlenenie
Udržateľnosť
Nové technológie
Medzinárodný rozmer
Sektorové priority: knižný sektor, hudba, architektúra a dedičstvo

EURÓPSKE SIETE

Uzávierka prihlášok: 26. august 2021 (17:00 SEČ)

Vyhlásenie výsledkov: október 2021

Finančné obdobie: max. tri roky (2021 - 23), spätné vykázanie nákladov od 1. 1. 2021

Podpora: max. 825 000 EUR, 3-ročné obdobie projektu

 

Viac informácií tu: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/crea2027