Výzvy pre mimovládky z operačného programu Efektívna verejná správa sa stretli s veľkým záujmom

13.06.2017 14:33

Informačné semináre pre mimovládne organizácie k dopytovo-orientovaným výzvam z operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS) sa stretli s veľkým záujmom. Prišlo na ne takmer 500 zástupcov občianskej spoločnosti. Semináre boli organizované vo všetkých krajských mestách v úzkej spolupráci s úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Spolu ich bolo 10, pričom najväčší záujem bol v Bratislave, kde boli pre predstaviteľov mimovládok zorganizované až tri semináre.

Cieľom informačných stretnutí bolo priblížiť obsah šiestich dopytovo-orientovaných výziev, ako aj diskutovať o zámeroch a nápadoch potenciálnych žiadateľov o financie z Európskej únie. Zástupcovia úradu splnomocnenca vlády ako aj OP EVS odpovedali na mnohé konštruktívne otázky z publika. Mimovládky sa zaujímali napríklad o to, či môže jedna organizácia podať viac projektov, aké sú oprávnené výdavky, kto môže byť žiadateľom a kto partnerom projektu alebo čo má obsahovať štatút mimovládnej organizácie, aby mohla vydokladovať, že sa venuje verejnej politike. Zaujímavých otázok padlo oveľa viac, pričom všetky semináre prebiehali v interaktívnom duchu. Zoznam často kladených otázok spolu s odpoveďami bude zverejnený na stránke riadiaceho orgánu.

Chceme ísť vzorom, chceme, aby naše výzvy priniesli výsledok a odrážali reálnu potrebu. Prenášame európske zdroje čo najbližšie k občanovi tak, aby mohol pracovať na zlepšení fungovania verejnej správy. Aj preto sme výzvy nastavovali participatívne v spolupráci so splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti, pánom Giertlom,“ uviedol riaditeľ operačného programu Efektívna verejná správa Samuel Arbe.

Dopytovo-orientované výzvy vyhlásilo Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa 12. mája 2017. Mimovládne neziskové organizácie môžu žiadať o nenávratný finančný príspevok na projekty týkajúce sa tvorby lepšej verejnej politiky, občianskej informovanosti a participácie, boja proti korupcii či podpory transparentnosti vo verejnej správe. Ide o šesť otvorených výziev v celkovej sume 15 miliónov eur. Vo všetkých prípadoch je uzávierka prvého hodnotiaceho kola naplánovaná na 21. augusta 2017. O finančnú podporu na svoj projekt môžu žiadať neziskové organizácie, občianske združenia i nadácie.

Na prvú tému s názvom „Tvorba lepšej verejnej politiky“ je vyčlenená suma 8 miliónov eur. Oprávnenou aktivitou sú napríklad opatrenia vedúce k skvalitneniu rôznych verejných politík, k zamedzeniu korupcie či k podpore transparentnosti vo verejnom sektore. V rámci druhej témy „Občianska informovanosť a participácia“ budú cez OP EVS podporené projekty zamerané na budovanie a posilňovanie kapacít mimovládnych neziskových organizácií, zlepšenie prístupu k informáciám o verejnej správe ako aj na zvyšovanie účasti na správe vecí verejných. Na tieto projekty poputuje suma 7 miliónov eur. „Výzvy sú nastavené tak, aby sa dobré iniciatívy dali tvoriť jednak na lokálnej úrovni vo všetkých regiónoch, ale aj na celonárodnej úrovni. Preto sme výraznú časť alokácie vyčlenili práve na tento typ projektov,“ dodal Samuel Arbe.  

Rezort vnútra podporí aj také projekty, ktoré chcú posilniť spoluprácu medzi mimovládnymi organizáciami a samosprávou. Podpora bude smerovať takisto na verejné diskusie na témy týkajúce sa verejnej správy, vzdelávanie verejnosti o prístupe k informáciám či na monitoring a vyhodnocovanie služieb a aktivít verejných inštitúcií. Všetky informácie týkajúce sa vyhlásených výziev sú zverejnené na stránke OP EVS.

Zdroj: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=vyzvy-pre-mimovladky-z-operacneho-programu-efektivna-verejna-sprava-sa-stretli-s-velkym-zaujmom