VÝZVY PRE PO A FO: PODPORA AKTIVÍT V OBLASTI PREVENCIE KRIMINALITY

05.04.2017 11:36

Ministerstvo vnútra SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality.

 

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA:

- fyzické osoby

- právnické osoby

Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom.

 

ZÁKLADNÝ CIEĽ:

Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.

Prioritne budú podporené aktivity, ktorých cieľom je:

·         znižovanie kriminality a inej protispoločenskej činnosti

·         zvyšovanie bezpečnosti miest a obcí

·         prevencia kriminality v rizikových skupinách

·         pomoc obetiam trestných činov

 

Termín uzávierky: 8.5.2017

Na dotácie možno v roku 2017  rozdeliť 1 328 000 €, pričom na jeden projekt je možné poskytnúť maximálne 66 000 €.

 

Viac info:  TU