Vzdelaním k integrácii - Nadácia Volkswagen Slovakia

24.03.2016 10:44

Nový grantový program, ktorým Nadácia Volkswagen Slovakia podporuje od roku 2015 vzdelávanie a integráciu telesne a mentálne postihnutých detí a mládeže do 25 rokov zo zariadení a domovov sociálnych služieb.

Ciele grantového programu:

 • Podporiť výchovno-vzdelávacie procesy a integráciu telesne i mentálne postihnutých detí
 • Podporiť rozvoj individuálnych schopností a sociálnych zručností postihnutých detí
 • Podporiť inovatívne formy vzdelávania a aktivizáciu handicapovaných detí
 • Podporiť odbúravanie zažitých stereotypov
 • Podporiť integráciu postihnutých a ich pripravenosť pre reálny život a pracovný trh

Žiadateľ:

 • Zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež do 25 rokov (verejné i neverejné zariadenia)
 • Domovy sociálnych služieb pre deti a mládež do 25 rokov (verejné i neverejné zariadenia)
 • Internátne školy pre deti s postihnutím s celodennou starostlivosťou

Uprednostnené budú projekty zariadení poskytujúcich celoročnú, nepretržitú starostlivosť

Témy grantového programu pre rok 2016:

 • Vzdelávanie a integrácia telesne i mentálne postihnutých detí zo zariadení a domovov sociálnych služieb

Príklady možností projektov:

 • zriadenie a vybavenie učební, edukačných centier, aktivačných „kútikov“ v rámci zariadení sociálnych služieb určených pre vzdelávanie detských klientov (technika, edukačné pomôcky, softvérové vybavenie, učebné materiály atď.),
 • zavedenie pravidelných dlhodobých edukačných aktivít, záujmových krúžkov, zriadenie a vybavenie chránených dielničiek pre aktivizáciu a pracovnú integráciu handicapovaných detí
 • vybavenie edukačných priestorov tematickými prvkami a pomôckami napr. na dopravnú výchovu, arteterapiu, pracovné vyučovanie, interaktívnu knižnicu, technické vyučovanie a pod.,
 • podpora malých projektov pre edukáciu k pripravenosti aktívne sa zapojiť v rámci pracovného trhu a integráciu postihnutých detí v rámci komunít.

Maximálna výška podpory: 2 000 € na projekt
Realizácia projektov: jún 2016 – máj 2017
Uzávierka prijímania žiadostí: 25. máj 2016

Ďalšie kolo grantového programu je otvorené od 23. marca 2016