Vzdelávanie zástupcov reprezentatívnych organizácií osôb so zdravotným postihnutím v oblasti uplatňovania práv osôb so zdravotným postihnutím (OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01)

12.06.2017 14:35

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/01

Investičná priorita: 4.1. Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívna časť a zlepšenie zamestnanosti

Špecifický cieľ: 4.1.2. Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov Európskej únie je vyčlenených na výzvu 500 000 EUR, z toho 400 000 EUR je vyhradených pre menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 100 000 EUR

Výzva vyhlásená od: 09.06.2017 do: 31.01.2018 

 

Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne: 

- Termín uzavretia 1. kola 08. 09. 2017

- Termín uzavretia 2. kola 30. 11. 2017

- Termín uzavretia 3. kola 31. 01. 2018

 

Bližšie informácie: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20174.1.201