Z rokovania vlády SR 15.10.2014

15.10.2014 15:06

Vláda SR na svojej 128 schôdzi 15.októbra 2014 prerokovala a schválila okrem iných aj tieto materiály:

Pod bodom  8:

 Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2015 až 2017 – nové znenie
Pod bodom 19:
 Štruktúra subjektov implementácie európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 – 2020 a zabezpečenie administratívnych kapacít do roku 2016 – nové znenie

  Pod bodom 21:

 Návrh rozpočtového plánu Slovenskej republiky na rok 2015

 

https://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/RokovanieDetail/767