Z rokovania vlády

17.07.2015 11:58

Vláda SR na svojej 170 schôdzi prerokovala a schválila okrem iných aj nasledovné materiály:

10. Návrh zákona o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci) - nové znenie  Č. m.: UV-23290/2015 Predkladá: podpredseda vlády a minister financií Materiál: Schválený Č. uznesenia: 372/201

15. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka - nové znenie  Č. m.: UV-24178/2015 Predkladá: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Materiál: Schválený Č. uznesenia: 377/2015

27. Metodický pokyn Centrálneho koordinačného orgánu k zberu údajov do Informácie o stave administratívnych kapacít subjektov zapojených do implementácie, riadenia a kontroly európskych štrukturálnych a investičných fondov - návrh  Č. m.: UV-24376/2015 Predkladá: vedúci Úradu vlády SR Materiál: Schválený Č. uznesenia: 389/2015

32. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmen
e a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony – nové znenie  Č. m.:
UV-24781/2015 Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny Materiál: Schválený Č. uznesenia: 394/2015

Vláda SR vzala na vedomie, okrem iných aj nasledovné materiály:


r. Informácia o priebežnom vyhodnotení plnenia Národnej stratégie zamestnanosti Slovenskej republike do roku 2020 vrátane návrhu na jej aktualizáciu  Č. m.: UV-23906/2015 Predkladá: minister práce, sociálnych vecí a rodiny Materiál: Vzatý na vedomie

u. Informácia o priebežnom plnení úloh vyplývajúcich z Návrhu integračného zámeru ITMS2014+ schváleného uznesením vlády SR č. 609/2014 za Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky  


v. Informácia o rozšírení špecifikácie činností podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie pre rok 2015 Materiál obsahuje súboryČ. m.: UV-24754/2015 Predkladá: minister životného prostredia Materiál: Vzatý na vedomie