...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Zabudnite na Katasterportál! Aplikácia Mapka Vám ukáže všetko pekne na mape bez znalosti LV. Pozrite sa, čí je pozemok vedľa Vás

31.05.2016 11:17

Šikov­ná po­môc­ka, kto­rá uľah­čí prís­tup k in­for­má­ciám z ka­tas­tra. Ľudia, ale aj ob­ce či de­ve­lo­pe­ri oce­nia no­vý ma­po­vý por­tál Map­ka sprís­tup­ne­ný Úra­dom geo­dé­zie, kar­tog­ra­fie a ka­tas­tra SR. Ide o webo­vú, ale aj mo­bil­nú ap­li­ká­ciu, kto­rá inter­ak­tív­nou for­mou umož­ňu­je rých­lo a jed­no­du­cho pre­hlia­dať a zís­ka­vať úda­je z in­for­mač­né­ho sys­té­mu ka­tas­tra neh­nu­teľ­nos­tí. 

Bez vy­ba­vo­va­nia na úra­doch, kto­ré pri­ro­dze­ne tr­vá ur­či­tú do­bu, je k dis­po­zí­cii okam­ži­tá da­ta­bá­za ak­tua­li­zo­va­ných úda­jov pre kaž­dé­ho, kto pot­re­bu­je ve­dieť, ko­mu hľa­da­ný po­ze­mok pat­rí, vrá­ta­ne spo­luv­las­tníc­ke­ho po­die­lu, zá­ujem­ca tiež po­hodl­ne zis­tí vý­me­ru aj druh po­zem­ku. Doz­vie sa tak, či a aké práv­ne vzťa­hy sú za­lo­že­né k da­nej neh­nu­teľ­nos­ti. Na lis­te vlas­tníc­tva sú uve­de­ní aj prí­pad­ní správ­co­via a náj­om­co­via po­zem­ku.

Ok­rem zob­ra­ze­nia in­for­má­cií z ka­tas­tra neh­nu­teľ­nos­tí ap­li­ká­cia Map­ka zob­ra­zu­je tie­to in­for­má­cie s vo­li­teľ­nou nad­stav­bo­vou kom­bi­ná­ciou ďal­ších pries­to­ro­vo orien­to­va­ných úda­jov, ako nap­rík­lad úda­je zo zá­klad­nej bá­zy úda­jov pre geog­ra­fic­ký in­for­mač­ný sys­tém, ad­res­né bo­dy, ob­sah or­to­fo­tos­ní­mok a ma­po­vé pod­kla­dy a dru­ži­co­vé sním­ky od spo­loč­nos­ti Es­ri. 

 

Ap­li­ká­cia vznik­la na zá­kla­de neus­tá­le sa stup­ňu­jú­ce­ho do­py­tu ve­rej­nos­ti po úda­joch z ka­tas­tra neh­nu­teľ­nos­tí. Jej veľ­kou vý­ho­dou je tiež to, že umož­ňu­je preh­ľa­dá­va­nie a vy­hľa­dá­va­nie úda­jov z in­for­mač­né­ho sys­té­mu ka­tas­tra neh­nu­teľ­nos­tí na všet­kých plat­for­mách ope­rač­ných sys­té­mov a vo všet­kých bež­ne dos­tup­ných webo­vých pre­hlia­da­čoch. Sa­moz­rej­me však, zís­ka­né úda­je ma­jú in­for­ma­tív­ny cha­rak­ter, nes­lú­žia na práv­ne úče­ly.Má­ria Frin­dri­cho­vá, pred­sed­níč­ka ÚGKK SR.

Príp­ra­va ap­li­ká­cie tr­va­la 6 me­sia­cov a je pl­ne hra­de­ná z roz­poč­tu Úra­du geo­dé­zie, kar­tog­ra­fie a ka­tas­tra SR. Mo­men­tál­ne sa úda­je ak­tua­li­zu­jú na týž­den­nej pe­rio­di­ci­te, po pl­nom sfun­kčne­ní ap­li­ká­cie bu­dú úda­je ak­tua­li­zo­va­né den­ne.

Aplikácia Mapka

Zdroj: topengine.sk