Zabudnite na Katasterportál! Aplikácia Mapka Vám ukáže všetko pekne na mape bez znalosti LV. Pozrite sa, čí je pozemok vedľa Vás

31.05.2016 11:17

Šikov­ná po­môc­ka, kto­rá uľah­čí prís­tup k in­for­má­ciám z ka­tas­tra. Ľudia, ale aj ob­ce či de­ve­lo­pe­ri oce­nia no­vý ma­po­vý por­tál Map­ka sprís­tup­ne­ný Úra­dom geo­dé­zie, kar­tog­ra­fie a ka­tas­tra SR. Ide o webo­vú, ale aj mo­bil­nú ap­li­ká­ciu, kto­rá inter­ak­tív­nou for­mou umož­ňu­je rých­lo a jed­no­du­cho pre­hlia­dať a zís­ka­vať úda­je z in­for­mač­né­ho sys­té­mu ka­tas­tra neh­nu­teľ­nos­tí. 

Bez vy­ba­vo­va­nia na úra­doch, kto­ré pri­ro­dze­ne tr­vá ur­či­tú do­bu, je k dis­po­zí­cii okam­ži­tá da­ta­bá­za ak­tua­li­zo­va­ných úda­jov pre kaž­dé­ho, kto pot­re­bu­je ve­dieť, ko­mu hľa­da­ný po­ze­mok pat­rí, vrá­ta­ne spo­luv­las­tníc­ke­ho po­die­lu, zá­ujem­ca tiež po­hodl­ne zis­tí vý­me­ru aj druh po­zem­ku. Doz­vie sa tak, či a aké práv­ne vzťa­hy sú za­lo­že­né k da­nej neh­nu­teľ­nos­ti. Na lis­te vlas­tníc­tva sú uve­de­ní aj prí­pad­ní správ­co­via a náj­om­co­via po­zem­ku.

Ok­rem zob­ra­ze­nia in­for­má­cií z ka­tas­tra neh­nu­teľ­nos­tí ap­li­ká­cia Map­ka zob­ra­zu­je tie­to in­for­má­cie s vo­li­teľ­nou nad­stav­bo­vou kom­bi­ná­ciou ďal­ších pries­to­ro­vo orien­to­va­ných úda­jov, ako nap­rík­lad úda­je zo zá­klad­nej bá­zy úda­jov pre geog­ra­fic­ký in­for­mač­ný sys­tém, ad­res­né bo­dy, ob­sah or­to­fo­tos­ní­mok a ma­po­vé pod­kla­dy a dru­ži­co­vé sním­ky od spo­loč­nos­ti Es­ri. 

 

Ap­li­ká­cia vznik­la na zá­kla­de neus­tá­le sa stup­ňu­jú­ce­ho do­py­tu ve­rej­nos­ti po úda­joch z ka­tas­tra neh­nu­teľ­nos­tí. Jej veľ­kou vý­ho­dou je tiež to, že umož­ňu­je preh­ľa­dá­va­nie a vy­hľa­dá­va­nie úda­jov z in­for­mač­né­ho sys­té­mu ka­tas­tra neh­nu­teľ­nos­tí na všet­kých plat­for­mách ope­rač­ných sys­té­mov a vo všet­kých bež­ne dos­tup­ných webo­vých pre­hlia­da­čoch. Sa­moz­rej­me však, zís­ka­né úda­je ma­jú in­for­ma­tív­ny cha­rak­ter, nes­lú­žia na práv­ne úče­ly.Má­ria Frin­dri­cho­vá, pred­sed­níč­ka ÚGKK SR.

Príp­ra­va ap­li­ká­cie tr­va­la 6 me­sia­cov a je pl­ne hra­de­ná z roz­poč­tu Úra­du geo­dé­zie, kar­tog­ra­fie a ka­tas­tra SR. Mo­men­tál­ne sa úda­je ak­tua­li­zu­jú na týž­den­nej pe­rio­di­ci­te, po pl­nom sfun­kčne­ní ap­li­ká­cie bu­dú úda­je ak­tua­li­zo­va­né den­ne.

Aplikácia Mapka

Zdroj: topengine.sk