Začína projekt Partnerstvo: pilotná spolupráca štátu a expertov občianskej spoločnosti v oblasti fondov EÚ

20.03.2017 19:23

V stredu 15.03.2017 sa uskutočnilo prvé zasadnutie projektovej rady k pilotnému projektu „Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov“ za účasti zástupcov Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako Centrálny koordinačný orgán (CKO) a Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti . Na zasadnutí, boli predstavené aktivity projektu, ktoré svojim zameraním vytvárajú priestor pre profesionálnu spoluprácu expertov MNO a štátu v oblasti riadenia a monitorovania fondov EÚ.
 

Viac informácií:
https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/fondy-eu/partnerske-projekty/projekt-s-mimovladnymi-neziskovymi-organizaciami/
https://www.minv.sk/?ros_vsetky-spravy&sprava=zacina-projekt-partnerstvo-pilotna-spolupraca-statu-a-expertov-obcianskej-spolocnosti-v-oblasti-fondov-eu


Zdroj: vicepremier.sk