Zákon o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov - "veľká novela zákona"

21.06.2013 09:03

 

Zákon o verejnom obstarávaní č.25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov - "veľká novela zákona"

Usporiadateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
  školenie
Forma: denná
Cieľ:

Cieľom novely zákona je dosiahnuť efektívnosť vynakladania verejných zdrojov, spojenú aj s posilnením súťažného princípu a s dôrazom na záujem štátu, zabezpečiť flexibilitu a aktívnu otvorenosť procesov verejného obstarávania . 
Účastníci sa oboznámia s informáciami v oblasti verejného obstarávania , ktoré prináša novela zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, schválená NR SR 19.03.2013 a účinná od 1.07.2013. 

Určené:

Osobám s odbornou spôsobilosťou na verejné obstarávanie, verejným obstarávateľom, obstarávateľom, osobám podľa § 7, všetkým účastníkom procesu verejného obstarávania, dodávateľom tovarov, prác a služieb ako aj fyzickým a právnickým osobám, ktoré majú záujem zúčastňovať sa verejných obstarávaní alebo čerpajú finančné prostriedko z fondov EÚ.

Rozsah: 7 hodín
Miesto konania: Agroinštitút Nitra, štátny podnik, Akademická 4, 949 01 Nitra a Školiace stredisko Agroinštitútu Nitra, š.p., Partizánska 17, Lučenec
Termín/y: 18. 6. 2013 - 27. 6. 2013

Termíny sústredení:
18.06.2013 - Agroinštitút Nitra, š.p., Akademická 4, Nitra 
25.06.2013 - Agroinštitút Nitra, š.p., Akademická 4, Nitra 
27.06.2013 - Agroinštitút Nitra, š.p., Školiace stredisko , 
Partizánska 17, Lučenec 


 

Odborný garant: JUDr. Helena Karageorgievova 
( školiteľka Úradu pre verejné obstarávanie, Bratislava) 
Program:

Výklad  zákona č. 95/2013Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov s účinnosťou od 1.júla 2013

Hlavnými oblasťami zmien sú :
1. podstatné rozšírenie zverejňovacích povinností a s tým spojené aj zrušenie rokovacieho konania bez zverejnenia,
2. zavedenie zákazu dodatkov o cene plnenia a zavedenie princípu znižovania ceny pri opakovaných dodaniach,
3. posilnenie princípu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky a úprava mimoriadne nízkej ceny,
4. zavedenie prísnejších povinností pri zákazkách nad 10 miliónov eur,
5. zjednotenie úpravy pre podlimitné, podprahové zákazky a zákazky s nízkou hodnotou,

  • pre bežné tovary, služby a práce bude štátne elektronické trhovisko
  • pre ostatné tovary, služby a práce jednotný postup

6. zavedenie systému referencií kvality a ratingu dodávateľov,
7. zmena systému vo vzťahu k zoznamu podnikateľov a zavedenie sankcie zákazu účasti na obstarávaní v spojení s posilnením kontroly vzťahov so subdodávateľmi,
8. zavedenie centrálneho obstarávania pre bežné tovary, služby a práce,
9. zjednodušenie v revíznych postupoch a zavedenie druhostupňového konania o námietkach,

  • koncentrácia konania o námietkach do dvoch konaní  a v každom s jedným rozhodnutím
  • preskúmava sa len zákonnosť postupu a nie "správnosť úvahy" verejného obstarávateľa a obstarávateľa
  • zavedenie odvolacieho konania na úrade

 Diskusia - výmena praktických skúseností lektorky a účastníkov kurzu

Účastnícky poplatok: 60,00  €
Organizačný garant: Ing. Eva Barboriaková
Tel.: 037/7910 217
Fax: 037/7910 159
E-mail: barboriakova@agroinstitut.sk
Poznámka: • Prezentácia účastníkov sa bude konať v príslušnom dni 
podľa miesta konania od 8,30 - 9,00 hod. 
• Odborný program od 9,00 - 15,00 hod.vrátane obeda 
• Cena účastníckeho poplatku je stanovená dohodou podľa 
zák.č.18/96 Z.z. o cenách a zahŕňa školné, učebný 
materiál a obed. 
Záväzná prihláška:
  Ceny uvádzame s 20 % DPH.

Online prihláška

Osobné údaje budú spracované Agroinštitútom Nitra, štátny podnik za účelom vydania osvedčenia v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov.

 (napr. Vedúci pracovník, Aplikátor...)

 Potvrdzujeme, že sme uhradili účastnícky poplatok
Upozornenie:
Objednávka bude platná až po následnom potvrdení organizátorom.