Zamestnávatelia môžu žiadať o finančné príspevky

19.02.2015 13:42

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI) vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí na zapojenie sa zamestnávateľov do národného projektu Rodina a práca - Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na flexibilné formy práce.Výzva je určená pre zamestnávateľov, ktorí umožnia svojim zamestnancom s rodičovskými povinnosťami využívať flexibilné formy práce podľa §§ 49, 49a) alebo 52 Zákonníka práce (kratší pracovný čas, delené pracovné miesto alebo domácka práca / telepráca).

Oprávnenými subjektmi pre zapojenie sa do NP RaP sú zamestnávatelia (príspevková organizácia; rozpočtová organizácia; obec / mesto; vyšší územný celok; občianske združenie; nadácia a neinvestičný fond; nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby; cirkev, náboženská spoločnosť a cirkevná charita; právnická osoba založená štátom, obcou alebo vyšším územným celkom; fyzická osoba – podnikateľ; ostatné právnické osoby), ktorí zamestnajú osoby s rodičovskými povinnosťami prostredníctvom flexibilných foriem práce na dobu neurčitú na základe podmienok uvedených vo Výzve.

Oprávnenými miestami realizácie aktivít sú všetky samosprávne kraje SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Všetky potrebné informácie sú dostupné na: https://www.iazasi.gov.sk/sk/narodny-projekt-rodina-a-praca

IA ZaSI zároveň v súčasnosti pripravuje Výzvu na zapojenie sa zamestnávateľov / spolupracujúcich organizácií do národného projektu Rodina a práca - Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu služieb starostlivosti o deti osôb s rodičovskými povinnosťami.