Zasadnutie Riadiacej pracovnej skupiny poradnej komisie splnomocnenca vlády Slovenskej republiky

22.07.2016 12:54

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity predložil na rokovanie Riadiacej skupiny materiál pod názvom- Akčné plány aktualizovanej Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020- 1.časť, ktoré zahŕňajú oblasti zaoberajúce sa vzdelávaním, zamestnanosťou, zdravím, bývaním a finančným začlenením na obdobie rokov 2016 – 2018. Členovia riadiacej skupiny vzniesli vecné pripomienky, ktoré budú zapracované a následne bude materiál predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Zavŕši sa tak proces prípravy akčných plánov, ktoré sú určujúce pri realizácii vládnych politík vo vzťahu k integrácii Rómov na nasledujúce obdobie.