ZAVLAŽOVANIE - fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe

15.03.2016 10:15

Operačný program
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie
4 – Investície do hmotného majetku

Podopatrenie
4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov

Číslo výzvy
19/PRV/2016

Dátum vyhlásenia výzvy
04.03.2016

Dátum uzavretia výzvy
05.08.2016

Oprávnené aktivity

U všetkých veľkostných druhov fariem, pre mladých a malých farmárov a pre začínajúce farmy:

  • investície v súvislosti s využívaním závlah, realizáciou investícií do existujúcich a nových závlahových systémov (infraštruktúry ako aj koncových zariadení) s cieľom ich výstavby, rekonštrukcie, modernizácie a efektívnejšieho nakladania so závlahovou vodou a energiou obmedzením ich strát, všetko s cieľom zvýšiť produkciu a jej kvalitu

Rozsah činností: Zlepšenie využívania závlah:

  • Stavebné investície na výstavbu, rekonštrukciu alebo modernizáciu závlahových systémov vrátane infraštruktúry s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality;
  • Investície do obstarania a modernizácie techniky a technológie závlahových systémov s cieľom zvýšenia produkcie alebo jej kvality;

Oprávnený žiadateľ

Oprávnenými žiadateľmi (prijímateľmi) sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe.

V prípade kolektívnej investície minimálne 3 personálne a majetkovo neprepojených partnerov musia oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa) uvedenú vyššie spĺňať všetci partneri kolektívnej investície

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenska (NUTS I) – v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2.5 Kritériá pre výber projektov, ktoré je rozdelené na menej rozvinutú regióny (mimo Bratislavského kraja) a ostatné regióny (Bratislavský kraj)

Finančná alokácia výzvy

Menej rozvinuté regióny (mimo Bratislavského kraja): 23 mil. Eur

Ostatné regióny (Bratislavský kraj): 2 mil. Eur

Výška oprávnených výdavkov na jeden projekt

Minimálne vo výške: 10 000,- Eur

Maximálne vo výške: 500 000,- Eur

V prípade kolektívnej investície maximálne vo výške: 700 000,- Eur

Maximálna výška na jedného partnera kolektívnej investície: 500 000,- Eur

Spôsob financovania

Základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov:

  • 50 % v prípade menej rozvinutých regiónov (mimo Bratislavského kraja);
  • 40 % v prípade ostatných regiónov (Bratislavský kraj).

 

Zároveň platí, že základná miera podpory sa zvyšuje:

  • 20 % v prípade mladých poľnohospodárov (len v prípade, že žiadateľ má v čase predloženia ŽoNFP na túto výzvu schválený podnikateľský plán v rámci opatrenia 6.1 t.j. má rozhodnutie PPA o schválení podpory v rámci opatrenia 6.1) – toto ustanovenie sa neuplatňuje v rámci tejto výzvy
  • 20 % v prípade ekologického poľnohospodárstva;
  • 20 % v prípade kolektívnych (združených) investícií

Link na kompletné znenie výzvy
https://www.apa.sk/podopatrenie-4-1-zavlazovanie