ZDRAVIE NA TANIERI 2016

29.02.2016 14:06
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  na podporu Celospoločenských programov podpory zdravia a zdravého životného štýlu vyčlenilo finančné prostriedky z rozpočtu kapitoly na rok 2016 na dotácie k projektu Zdravie na tanieri 2016. Účelové finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto výzvy sú určené pre zriaďovateľa zariadenia školského stravovania podľa §6 ods. 2 písm. e) a §9 ods. 2 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 
Cieľom podpory je najmä
 
-          realizácia aktivít na podporu prevencie obezity a vytvárania zdravého prostredia v školách
-          motivácia žiakov k zmene stravovacích návykov
-          podpora diétneho režimu stravovania
-          pitný režim na tému „moje aqua video“ alebo „moje aqua selfie“
-          podpora odborných zručností v aplikácii výživových odporúčaní s využitím regionálnych produktov.
 

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je

                                      
                                                     8. apríl 2016
.