ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE, ŠPORT A VOĽNÝ ČAS (INICIATÍVA VÝBORU REGIÓNOV EÚ)

18.07.2013 10:33

V reakcii na chýbajúce opatrenia  Európskej únie v oblasti športových a voľnočasových aktivít pre ľudí so zdravotným postihnutím Výbor regiónov Európskej únie v súčasnosti pripravuje vlastnú iniciatívu, ktorou nadviaže na prebiehajúci celoeurópsky projekt Šport pre všetkých.
Vznik tohto projektu, realizovaného v rámci stratégie Európa 2020, umožnilo zaradenie politík v oblasti športu do agendy Európskej únie na základe zmien zakotvených v Lisabonskej zmluve účinnej od roku 2009. Projekt je vyjadrením snáh Európskej komisie zlepšiť prístup ľudí so zdravotným postihnutím k športovým a voľnočasovým aktivitám a podporiť ich organizáciu tak, ako sa zaviazala v Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia z roku 2010.
Európska komisia navyše považuje športové odvetvie za kľúčovú oblasť pre naplnenie dlhodobých cieľov Európskej únie v oblasti zamestnanosti, produktivity práce, zdravého životného štýlu, vzdelávania a sociálnej inklúzie pri súčasnom rešpektovaní rovnosti príležitostí pre ľudí z rozdielnych spoločenských skupín.

V súčasnosti je iniciatíva „Zdravotné postihnutie, šport a voľný čas“ v štádiu príprav pod vedením spravodajcu J. Blanca, starostu francúzskej obce La Canourgue a člena Výboru regiónov, ktorý vyzýva všetky európske miestne a regionálne samosprávy k predkladaniu návrhov týkajúcich sa športových aktivít pre ľudí so zdravotným postihnutím, a tým k vytvoreniu efektívnych politík v tento oblasti a k úspešnej implementácii projektu Šport pre všetkých. Zástupcovia miestnych a regionálnych samospráv budú môcť predložiť svoje návrhy a pripomienky na verejnej konzultácii, ktorá sa uskutoční za prítomnosti spravodajcu iniciatívy dňa 25. júla v Bruseli.
Viac informácií o iniciatíve a verejnej konzultácii so spravodajcom nájdete na oficiálnych stránkach Výboru regiónov (v anglickom jazyku).

Zdroj: zmos