Zelená pre spoluprácu slovenských a izraelských firiem v oblasti priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

14.07.2016 09:52

Koordinačné stretnutie so zástupcami izraelskej implementačnej agentúry MATIMOP k príprave finálnej verzie „Výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu na riešenie spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, podporujúcich spoluprácu medzi oprávnenými subjektmi v Slovenskej republike a štáte Izrael" sa uskutočnilo za prítomnosti generálnej riaditeľky Slovenskej inovačnej agentúry (SIEA) Svetlany Gavorovej a zástupcu MH SR

Uvedená výzva sa pripravuje v súlade s „Dohodou medzi vládou Izraelského štátu a vládou SR o spolupráci v oblasti priemyselného výskumu a vývoja", ktorej vykonávateľom na území SR je Slovenská inovačná a energetická agentúra. Poskytovateľom dotácie pre tieto projekty je Ministerstvo hospodárstva SR.

„Izrael patrí v oblasti inovácií, výskumu a vývoja k absolútnej svetovej špičke a zároveň nám otvára prístup na trhy tretích krajín v Amerike, v Afrike i v Ázii," uviedol v tejto súvislosti Peter Žiga, minister hospodárstva SR.

Základným cieľom bilaterálneho programu je zintenzívniť spoluprácu slovenských podnikateľských subjektov s partnerskými izraelskými firmami na riešení spoločných projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

Podporené budú iba projekty prinášajúce merateľné a hodnotiteľné výsledky vedúce k novému výrobku, postupu alebo službe, ako napríklad prototyp, patent, funkčná vzorka, autorizovaný software, úžitkový alebo priemyselný vzor a pod.

„V prípade úspešnosti predložených projektov sa otvára priestor pre rozvoj takejto bilaterálnej spolupráce aj s inými krajinami," uviedla Svetlana Gavorová generálna riaditeľka SIEA.

Termín vyhlásenia výzvy je plánovaný na august 2016. Maximálna výška dotácie na jeden projekt by mala byť stanovená do 235 000 EUR