Zelené obce Slovenska

03.03.2020 14:20

Slovenská agentúra životného prostredia spustila 12. septembra 2018 elektronický formulár pre podávanie žiadosti o poskytnutie podpory.

Národný projekt s názvom Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska - Zelené obce Slovenska je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území. Národný projekt sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov. Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov.

Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. Takto cielenou realizáciou vegetačných prvkov sa prispieva k vytvoreniu poloprírodných až prírodných krajinných štruktúr pre konkrétne územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie. Okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov sa národným projektom na miestnej úrovni posilní klimatická funkcia, pôdoochranná funkcia, vodoochranná funkcia, krajinotvorná funkcia ekosystémov a environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia.

Prvky zelenej infraštruktúry sa realizujú prostredníctvom dodania drevín a súvisiacich úkonov v rozsahu výsadby drevín, aplikácie pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín, ochrany pôdneho substrátu, nevyhnutných terénnych a zemných úprav, fixačno-stabilizačných prvkov/opatrení, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu jednotlivých vegetačných prvkov a následného monitoringu vitality jednotlivých drevín po dobu realizácie národného projektu Zelené obce.

Podaktivitou národného projektu je zhotovenie odbornej metodickej príručky k podpore biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry. Príručka bude východiskom, odborným a metodickým materiálom pre účely vyhotovenia realizačného projektu výsadby, čím žiadateľ zabezpečí dosiahnutie vysokej kvalitatívnej úrovne výstupov.

Dátum ukončenia projektu: 31. január 2021

Informácie boli zverejnené na stránkach: 

https://zeleneobce.sk/

https://www.sazp.sk/projekty-eu/zelene-obce-slovenska.html