Žiadosť ukrajinských obcí o spoluprácu

13.10.2014 11:35

Združenie miest a obcí Slovenska informuje členské mestá a obce o žiadosti ukrajinských obcí Nelipyno Ploské (Zakarpatská oblasť) o nadviazanie partnerskej spolupráce.

Ukrajinské obce prejavili záujem o spoluprácu zameranú najmä na:

 • podporu hospodárskeho a sociálneho rozvoja;
 • výmenu skúseností za účelom podpory spoločného rozvoja obchodu a cestovného ruchu;
 • zlepšenie kvality životného prostredia, ovzdušia, vody, pôdy a lesných zdrojov, znižovanie rizík poškodenia životného prostredia;
 • podporu spolupráce a vzájomného porozumenia;
 • zlepšenie efektívnosti verejnej správy.

Nelipyno (Nelipynský obecný úrad) - Неліпино

Svaľavský okres – Zakarpatská oblasť

 

Nelipinský obecný úrad sa nachádza v juhovýchodnej časti Svaľavského okresu v Zakarpatskej oblasti; jeho súčasťou sú obce Nelipyno, Sasivka a Vovčyj. Počet obyvateľov dosahuje 5 100. Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1430; Nelipynský obecný úrad vznikol nariadením Najvyššej rady Ukrajinskej SSR v roku 1946.

Cez kataster spravovaného územia pretekajú rieky Latorica (10 km) a Vyča (3 km), nachádza sa tu Nelipynský prameň minerálnej vody, ako aj spoločnosti Foršner-Ukrajina, Progres-S, Beta-X, Elektorn-Metalis a poľnohospodárske spoločnosti Mik, Rodyna a Ahrodar.

Miestne inštitúcie v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, kultúry, telesnej výchovy a športu:

 • všeobecnovzdelávacia škola Nelipyno
 • 2 materské školy (Nelipyno, Sasivka)
 • 2 zdravotné strediská (Nelipyno, Sasivka)
 • dom kultúry Nelipyno
 • spoločenský klub Sasivka
 • 2 knižnice (Nelipyno, Sasivka)
 • 2 pravoslávne a 1 gréckokatolícky kostol; dom Bratskej jednoty baptistov

Perspektívy rozvoja:

 • dokončenie výstavby priehrady na rieke Vyča
 • rozšírenie pouličného osvetlenia a vodovodu
 • zlepšenie stavu komunikácií a infraštruktúry hromadnej dopravy vo vlastníctve obce

Kontakt

V. V. Maďar (starosta)
Nelipinský obecný úrad
89308 Nelipyno, Holovna 157
Ukrajina
В. В. Мадяр
Неліпинська сільська рада
89308 Неліпино, вул.Головна 157
Україна

Viac informácií (ukrajinsky)

Ploské (Ploskivský obecný úrad) - Плоске

Svaľavský okres – Zakarpatská oblasť

 

Ploskivský obecný úrad sa nachádza v západnej časti Svaľavského okresu v Zakarpatskej oblasti; jeho súčasťou sú obce Ploské, Pavlovo, Oleňovo, Jakivské a Ploský Potik. Počet obyvateľov dosahuje 2 800, zväčša ukrajinskej národnosti. Prvá zmienka o obci Ploské pochádza z roku 1597.

Cez kataster spravovaného územia preteká rieka Pyňa (10 km), nachádzajú sa tu ploskivské a olenivské ložiská minerálnych vôd, ako aj podniky Ploskivský závod minerálnych vôd a Ploskivské lesníctvo.

Miestne inštitúcie v oblasti vzdelávania, zdravotníctva, kultúry, telesnej výchovy a športu:

 • všeobecnovzdelávacia škola Ploské
 • 3 základné školy (Oleňovo, Jakivské, Ploský Potik)
 • 2 materské školy (Ploské, Oleňovo)
 • vzdelávaco-výchovný komplex (Pavlovo)
 • 4 zdravotné strediská (Pavlovo, Oleňovo, Jakivské, Ploský Potik)
 • dom kultúry Ploské
 • 2 spoločenské kluby (Pavlovo, Oleňovo)
 • 3 knižnice (Pavlovo, Oleňovo, Ploské)
 • 5 pravoslávnych a 4 gréckokatolícke kostoly

Kontakt

V. V. Moryľak (starosta)
Ploskivský obecný úrad
89311 Ploské 260
Ukrajina
В. В. Мориляк
Плосківська сільська рада
89311 Плоске 260
Україна

Viac informácií (ukrajinsky)

Uvítame, pokiaľ o svojom prípadnom zámere nadviazať partnerskú spoluprácu budete informovať K ZMOS (stanik@zmos.sk; 02 / 52 96 49 14).

Zdroj: ZMOS