Získanie nových trhov a zlepšenie marketingových podmienok

11.08.2017 15:01

Pôdohospodárska platobná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 v zastúpení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 zverejnila na svojom webovom sídle výzvu číslo OPRH-MARKETING-5.1.1-A1-2017-01.

Dátum vyhlásenia: 8. 8. 2017

Oprávneným žiadateľom v rámci tejto výzvy sú:

a) Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti akvakultúry (subjekty s podnikateľskou históriou v oblasti akvakultúry v čase predloženia ŽoNFP):

- samostatne hospodáriaci roľníci,

- obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka,

- občianske združenia,

- štátne podniky.

b) Fyzické a právnické osoby podnikajúce v oblasti spracovania produktov rybolovu a akvakultúry:

- obchodné spoločnosti podnikajúce v zmysle Obchodného zákonníka,

- fyzické osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia.

Oprávnení žiadatelia musia mať podnikateľskú históriu v čase predloženia ŽoNFP (minimálne jeden ukončený účtovný rok) a schválenú spracovateľskú prevádzku Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

Viac informácií nájdete tu.

Zdroj: https://www.apa.sk/vyzva-c-oprh-marketing-5-1-1-a1-2017-01-aktivita-1/vyzva-c-oprh-marketing-5-1-1-a1-2017-01-aktivita-1/8384