Zmena č. 2 k výzvam OPLZ-PO6-SC612-2016-1a a OPLZ-PO6-SC612-2016-1b

02.09.2016 10:04

Dávame do pozornosti zmenu k výzvam, ktoré sa týkajú Výstavby predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít .

Táto výzva je vyhlásená vo forme otvorenej výzvy, ktorej uzavretie nastane vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia SO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potenciálnych žiadateľov.
Možnosť priebežného predkladania žiadostí o NFP nie je obmedzená konečnými termínmi jednotlivých hodnotiacich kôl. Žiadateľ môže predložiť žiadosť o NFP na SO kedykoľvek počas trvania otvorenej výzvy.

Konečné termíny jednotlivých hodnotiacich kôl sú stanovené nasledovne:
Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – 09.09.2016 
Uzavretie 3. hodnotiaceho kola – 02.12.2016

Bližšie informácie nájdete na tejto stránke :

/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyzvy/august_2016/skolky/Vyzva c.2 na skolky_150 obci_zmena C.2.pdf (PDF, 658 kB)

Zdroj: minv.sk