Zmena formálnych náležitostí vyhlásených výziev INTERREG V-A SK-CZ

26.08.2016 10:15

POZOR! Zmena formálnych náležitostí vyhlásených výziev.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, si Vás dovoľuje informovať, že z dôvodu technických príčin (úprava formulára žiadosti o nenávratný finančný príspevok v ITMS2014+) riadiaci orgán predlžuje platnosť vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci INTERREG V-A SK-CZ vyhlásených dňa 22.04.2016 a to nasledovne:

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/01

Pôvodný dátum uzavretia: 05.09.2016 

Nový dátum uzavretia: 31.10.2016

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

Pôvodný dátum uzavretia: 05.09.2016 

Nový dátum uzavretia: 31.10.2016

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/03

Pôvodný dátum uzavretia: 03.10.2016 

Nový dátum uzavretia: 31.10.2016

 

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/04

Pôvodný dátum uzavretia: 03.10.2016 

Nový dátum uzavretia: 31.10.2016

 

V rámci formálnych náležitostí jednotlivých výziev uvedených nižšie si Vás dovoľujeme informovať aj o nasledujúcich zmenách v prílohách výziev:

Následné dokumenty sú z dôvodu rýchlej orientácie žiadateľa zverejnené formou sledovania zmien.
Verzie bez sledovania zmien nájdete v časti „Programové obdobie 2014-2020“ - „Výzvy Interreg V-A SK-CZ“, priamo v jednotlivých výzvach.

formulár Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP č.

INTERREG V-A SK-CZ/2016/01

INTERREG V-A SK-CZ/2016/02

INTERREG V-A SK-CZ/2016/03

INTERREG V-A SK-CZ/2016/04

 

formulár žiadosti o NFP

Formular_ziadosti_o_NFP.xlsx

 

príloha č. 6a žiadosti o NFP „Čestné vyhlásenie partnera projektu“ (relevantné pre partnerov zo SR)

V rámci predloženia žiadosti o NFP sa budú akceptovať iba tieto verzie prílohy 6a/6b Čestného vyhlásenie partnera projektu.

Editovateľné verzie nájdete v časti „Programové obdobie 2014-2020“ - „Výzvy Interreg V-A SK-CZ“.

6a priloha k ZoNFP čestné vyhlásenie partnera SK.pdf

6b priloha k ZoNFP čestné vyhlásenie partnera CZ.pdf

 

príloha č. 3 výzvy Manuál prípravy a implementácie projektu / časť pre žiadateľa (ďalej len „Manuál“)

03_Manual pripravy a implementacie projektu cast pre ziadatela.pdf

a nasledovné prílohy Manuálu:

príloha Manuálu č. 6 Oprávnenosť výdavkov

06 Opravnenost vydavkov.pdf

 príloha Manuálu č. 7 Spôsob dokladovania vybraných podmienok poskytnutia príspevku

07_Sposob dokladovania vybranych podmienok.pdf

 

Zdroj: MPRV SR