...partner pre región...

Stummerova 1941/6 (budova BIZNIS CENTRUM STUMMEROVA)
955 01 Topoľčany
Slovensko

0911 193 965

bielikova@rrato.eu
topolcianskorra@gmail.com

Poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblasti štrukturálnych fondov a získavania dotácií a grantov. Osobne v kancelárii, online na webe, telefonicky, emailom.

SME TU PRE VÁS!

Využite naše služby!

 

Zmena názvu Fondu sociálneho rozvoja

01.04.2014 14:27

Ku dňu 1. 4. 2014 sa mení názov Fondu sociálneho rozvoja (FSR).
Nový názov organizácie bude Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia (IA ZaSI).
Súčasťou tejto zmeny je aj zrušenie Sociálnej implementačnej agentúry (SIA) zlúčením s Fondom sociálneho rozvoja. Právnym nástupcom zlúčených organizácií je dňom 1.4.2014 Fond sociálneho rozvoja (po zmene názvu Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia).

Informácia pre prijímateľov NFP, s ktorými SIA v mene MPSVR SR uzatvorila zmluvu o poskytnutí NFP:

dňom 1.4.2014 prechádzajú  doterajšie  kompetencie  Sociálnej implementačnej agentúry ako sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na preberajúcu Implementačnú agentúru pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, Špitálska 6, 814 55, Bratislava, IČO: 30 854 687.

V súvislosti so zmenou názvu a reorganizáciou vyvinie FSR maximálne úsilie o zabezpečenie plynulého chodu organizácie.
Vopred sa našim klientom ospravedlňujeme za prípadné problémy, ktoré by sa mohli vyskytnúť pri tejto zmene.

Rozhodnutie č. 11/2014 o zrušení rozpočtovej organizácie Sociálna implementačná agentúra jej zlúčením s Fondom sociálneho rozvoja

Dodatok č. 3 k Zriaďovacej listine Fondu sociálneho rozvoja