Zmena termínu výzvy na odborných hodnotiteľov - PO5

28.06.2017 14:05

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje si dovoľuje informovať o zmene termínu uzavretia výzvy na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre dopytovo orientované projekty v rámci prioritnej osi 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.

 

Uzávierka výzvy je 7. júla 2017.

 

Zdroj: https://www.minv.sk/?aktuality_zahranicna_pomoc_MV_SR&sprava=zmena-terminu-vyzvy-na-odbornych-hodnotitelov-po5