ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV

07.12.2015 13:44

Operačný program
 Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os

4  – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita

4.3 – Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania

Špecifický cieľ

4.3.1 – Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Číslo výzvy

OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Dátum vyhlásenia výzvy
07.12.2015

Dátum uzavretia výzvy

SO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia SO

Oprávnené aktivity

Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

– zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;

– modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;

– inštalácia systémov merania a riadenia;

– zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom (ďalej len “CZT”);

– inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.

Oprávnený žiadateľ

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:

– subjekty ústrednej správy – štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, štátne účelové fondy, Fond národného majetku Slovenskej republiky a Slovenský pozemkový fond;

– subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie;

– verejnoprávne ustanovizne – subjekt vedený v Registri organizácií spravovanom Štatistickým úradom SR s identifikovanou právnou formou: “verejnoprávna inštitúcia” v zmysle ods. 2 § 3 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenskej republiky okrem regiónu NUTS II Bratislavský kraj

Miera spolufinancovania

Subjekty ústrednej správy (na účely tejto výzvy sa medzi subjekty ústrednej správy s uvedenou intenzitou pomoci zaraďujú štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie): 0 %

Subjekty ústrednej správy (na účely tejto výzvy sa medzi subjekty ústrednej správy s uvedenou intenzitou pomoci zaraďujú štátne účelové fondy, Fond národného majetku Slovenskej republiky a Slovenský pozemkový fond a verejnoprávne ustanovizne):5 %

Subjekty územnej samosprávy (na účely tejto výzvy sa medzi subjekty územnej samosprávy s uvedenou intenzitou pomoci zaraďujú obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie): 5 %

Finančná alokácia výzvy

Subjekty ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne: 100 000 000 EUR

Subjekty územnej samosprávy: 50 000 000 EUR

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu: 150 000 000 EUR

Link na kompletné znenie výzvy
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/6-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-verejnych-budov-opkzp-po4-sc431-2015-6/