ZNIŽOVANIE EMISIÍ ZO STACIONÁRNYCH ZDROJOV ZNEČISŤOVANIA OVZDUŠIA

11.12.2015 13:42

Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os

1  – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita

1.4 – Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženie miery znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na zníženie hluku

Špecifický cieľ

1.4.1 – Zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality

Číslo výzvy

OPKZP-PO1-SC141-2015-7

Dátum vyhlásenia výzvy
11.12.2015

Dátum uzavretia výzvy

RO uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v prípade vyčerpania finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO, najmä z dôvodu nedostatočného dopytu zo strany potencionálnych žiadateľov. Presný dátum uzavretia výzvy bude zverejnený na webovom sídle www.op-kzp.sk 

Oprávnené aktivity

Aktivita A – Technologické a technické opatrenia na redukciu emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia realizované na zdrojoch znečisťovania ovzdušia, najmä za účelom plnenia požiadaviek smernice o národných emisných stropoch a/alebo smernice o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe. V rámci tejto aktivity budú podporované výlučne:

  • inštalovanie a modernizácia technológií na znižovanie emisií znečisťujúcich látok zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia, najmä odlučovacích zariadení a iných koncových technológií (napr. tkaninové filtre, elektrostatické odlučovače a pod);
  • opatrenia týkajúce sa zmien technologických postupov za účelom zníženia emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Oprávnený žiadateľ

V rámci tejto výzvy je v súlade so schémou Štátnej pomoci na ochranu životného prostredia v oblasti znižovania znečisťovania  a zlepšenia jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020 – skupinová výnimka a Schémou štátnej pomoci na včasné prispôsobenie sa budúcim normám Únie v oblasti znižovania znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality pre programové obdobie 2014 – 2020 – skupinová výnimka oprávneným žiadateľom  prevádzkovateľ zdroja znečisťovania ovzdušia, a to:

  1. právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá plánuje realizovať oprávnené projekty v zmysle niektorej z uvedených schém,
  2. subjekt, ktorý sa stáva účastníkom hospodárskej súťaže – všetky subjekty ne spadajúce do bodu 1, ktoré vykonávajú hospodársku (nielen podnikateľskú) činnosť a sú účastníkmi hospodárskej súťaže (umiestňujú tovary alebo služby na trh) v tých hospodárskych oblastiach, do ktorých je zameraná pomoc podľa uvedených schém bez ohľadu na ich právnu formu a spôsob financovania.

Oprávnené miesto realizácie projektu

Celé územie Slovenskej republiky (celý región NUTS I)

Miera spolufinancovania

Finančná alokácia výzvy

Celková indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu: 46 000 000 EUR

Link na kompletné znenie výzvy
https://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/7-vyzva-zamerana-na-znizovanie-emisii-zo-stacionarnych-zdrojov-znecistovania-ovzdusia-opkzp-po1-sc141-2015-7/