Zo zdrojov EÚ na roky 2014 - 2020 sa využilo 190 mil. eur

21.10.2016 08:32

Úroveň čerpania zdrojov Európskej únie v novom programovom období 2014 - 2020 dosiahla k 30. septembru 1,36 % z celkovej alokácie 13,990 mld. eur v jedenástich programoch. Oproti koncu augusta čerpanie peňazí EÚ vzrástlo o 16,17 mil. eur a miera o 0,12 percentuálneho bodu.

BRATISLAVA 20. októbra (SITA) - Slovensko vyčerpalo z peňazí Európskej únie v novom programovom období 2014 - 2020 do 30. septembra v šiestich z jedenástich programov 189,65 mil. eur. Znamená to 1,36 % z celkovej alokácie všetkých programov 13,990 mld. eur bez Programu rozvoja vidieka. Oproti koncu augusta čerpanie peňazí EÚ v aktuálnom období vzrástlo o 16,17 mil. eur a miera o 0,12 percentuálneho bodu. Vyplýva to z informácií ministerstva financií ako certifikačného orgánu týchto programov o schválení prostriedkov.

Domáce spolufinancovanie programov zo štátneho rozpočtu dosiahlo koncom uplynulého mesiaca 32,15 mil. eur, čo je 1,55 % zo záväzku 2,068 mld. eur. Medzimesačne to predstavuje rast o 3,09 mil. eur a o 0,14 percentuálneho bodu.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (OPII) využil zo zdrojov EÚ do konca septembra 134,87 mil. eur, teda 3,40 % z alokácie 3,967 mld. eur. Medzimesačne je to viac o 3,96 mil. eur, resp. o 0,1 percentuálneho bodu. Štát prispel sumou 21,96 mil. eur (3,29 % zo 667,92 mil. eur). Operačný program Ľudské zdroje využil z rozpočtu EÚ 49,68 mil. eur (2,25 % z 2,205 mld. eur). Znamená to zvýšenie oproti augustu o 10,3 mil. eur a 0,46 percentuálneho bodu. Prostriedky štátu pri tomto programe dosiahli objem 9,16 mil. eur (2,30 % z 398,21 mil. eur).

Operačný program Kvalita životného prostredia minul zo zdrojov EÚ 2,29 mil. eur (0,07 % z 3,138 mld. eur). Medzimesačne je to o 710,9 tis. eur, teda o 0,02 percentuálneho bodu viac. Štát vynaložil prostriedky v objeme takmer 489 tis. eur (0,14 % z 360,29 mil. eur). Operačný program Technická pomoc vyčerpal z európskych peňazí stále bez zmeny 1,63 mil. eur (1,02 % zo 159,07 mil. eur). Domáce spolufinancovanie dosiahlo 287,15 tis. eur (1,02 % z 28,03 mil. eur).

Integrovaný regionálny operačný program využil z peňazí EÚ 834,3 tis. eur (0,05 % z 1,754 mld. eur). Spolufinancovanie z domácich zdrojov dosiahlo 178,5 tis. eur (0,06 % z 283,1 mil. eur). Operačný program Výskum a inovácie vyčerpal z rozpočtu EÚ 361,36 tis. eur (0,02 % z 2,267 mld. eur) a prostriedky štátu predstavovali 74 tis. eur ((0,03 % z 261,42 mil. eur). Oba tieto programy začali čerpať peniaze až v septembri. V zostávajúcich piatich programoch do konca uplynulého mesiaca neboli vyčerpané, resp. schválené žiadne finančné prostriedky.

Jedenásť programov, kde je certifikačným orgánom ministerstvo financií, je financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu, Iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí a Európskeho rybárskeho a námorného fondu. Program rozvoja vidieka, pri ktorom je certifikačným orgánom ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, má alokáciu z peňazí EÚ 1,560 mld. eur.

Prvý míľnik čerpania eurofondov nového obdobia 2014 - 2020 sa podľa pravidla n+3 bude odpočítavať k 31. decembru 2017. Dovtedy je potrebné využiť zo zdrojov EÚ ešte 452,86 mil. eur, teda 3,24 % celkovej alokácie jedenástich programov. Program Integrovaná infraštruktúra má do konca budúceho roka využiť ešte 42,27 mil. eur z alokácie 3,967 mld. eur, Kvalita životného prostredia 137,84 mil. eur z 3,138 mld. eur, Ľudské zdroje 74,35 mil. eur z 2,205 mld. eur, Výskum a inovácie 101,52 mil. eur z 2,267 mld. eur, Integrovaný regionálny operačný program 78,36 mil. eur z 1,754 mld. eur, Efektívna verejná správa 12,53 mil. eur z 278,45 mil. eur a Technická pomoc 5,99 mil. eur zo 159,07 mil. eur.

Pri zvyšných štyroch, menších programoch, nie sú uvedené žiadne sumy na vyčerpanie do konca budúceho roka. Sú to programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SR - Česká republika (alokácia zo zdrojov EÚ 90,14 mil. eur) a SR - Rakúsko (75,89 mil. eur), ako aj medziregionálny program spolupráce Interact III (39,39 mil. eur) a Operačný program Rybné hospodárstvo (15,79 mil. eur).


Informácia o čerpaní EÚ fondov k 30.09.2016

Detailné info:
https://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatId=84&NewsID=992