Zrušenie výzvy OPLZ-PO6-SC612-2015-1a a OPLZ-PO6-SC612-2015-1b

21.12.2015 08:31

 

Ministerstvo vnútra SR, ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 5 a 6 operačného programu Ľudské zdroje, dňa 18. decembra 2015 ruší výzvu na predkladanie ŽoNFP s  kódmi OPLZ-PO6-SC612-2015-1a a OPLZ-PO6-SC612-2015-1b. V záujme maximálnej adresnosti poskytovanej podpory voči potrebám dotknutých regiónov považujeme za nevyhnutné vykonať zmeny podmienok poskytnutia príspevku v zmysle rozšírenia škály podporovaných aktivít.  Našim cieľom je poskytnutie komplexnej podpory rozvoju kapacít predškolských zariadení a vytvorenie predpokladov pre zvýšenie kvality nimi poskytovaných inkluzívnych vzdelávacích programov. V týchto dňoch rezort vnútra intenzívne pracuje na nastavení výhodnejších podmienok pre potenciálnych žiadateľov a plánuje vyhlásenie novej výzvy v priebehu mesiaca január 2016.

Informácia o zrušení výzvy

Bližšie informácie budú dostupné na webovom sídle https://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-2