Zrušenie Výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01

19.05.2016 10:12

Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie dňom 18. mája 2016 ruší dopytovo-orientovanú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pod kódom OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre OP Výskum a inovácie (ďalej len SO) oznamuje, že dňa 18.5.2016 zrušilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu zvýšenia technologickej úrovne v podnikoch a zlepšenia konkurencieschopnosti podnikov prostredníctvom podpory realizácie inovačných aktivít s kódom: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-01 (ďalej len výzva), ktorá bola vyhlásená v rámci Operačného programu Výskum a inovácie (prioritná os 1 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií, špecifický cieľ 1.2.2 - Rast výskumno- vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách).

SO pristupuje k zrušeniu výzvy v súlade s ustanovením §17 ods.8 zákona č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov z dôvodu potreby vykonania zmeny v podmienke poskytnutia príspevku - Kritériá pre výber projektov, kedže v zmysle ustanovení kap. 3.1.1.1 platného Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 - 2020 je takáto zmena klasifikovaná ako podstatná zmena podmienok poskytnutia príspevku, v prípade ktorej je poskytovateľ povinný výzvu zrušiť. 

Po odstránení identifikovaných nedostatkov bude predmetná výzva opätovne vyhlásená. Z tohto dôvodu odporúčame potenciálnym žiadateľom sledovať informácie zverejnené na webových sídlach www.opvai.sk , www.mhsr.sk a www.siea.sk. Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, ktoré boli predložené do momentu zrušenia výzvy, si žiadateľ môže prevziať osobne v sídle Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na Bajkalskej 27 v Bratislave u zamestnancov oddelenia posudzovania projektov (Ing. Michal Zajac a Bc.Michal Ivan - tel. č. +421 /2/58 248 454) v pracovných dňoch od 9.00 do 15.00.

Nezodpovedané otázky ostávajú u nás v evidencii a vrátime sa k nim ak budú aktuálne aj po vyhlásení ďalšej výzvy z OP VaI.

Bližšie informácie súvisiace so zrušením Výzvy nájdete na:

https://www.opvai.sk/aktuality/

 

Mgr. Viera Komiňáková

Manažér informovania a publicity

Sekcia štrukturálnych fondov EÚ

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27
827 99 Bratislava
Tel.: +421 2 58 248 343
Fax: +421 2 53 421 019
E-mail: viera.kominakova@siea.gov.sk
www.siea.sk

Bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU
Poradenské centrá: Trenčín - Banská Bystrica - Košice
Bezplatná linka: 0800 199 399
www.zitenergiou.sk