Zverejnené výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020

01.06.2017 08:20

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / OP RH 2014-2020  / Výzvy na predkladanie ŽoNFP  Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 pre:

 

Opatrenie  2.2.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.a, c, d, f, g, h) pre nasledovné aktivity:

  1. Produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky
  2. Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok
  3. Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat
  4. Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty
  5. Obnova existujúcich produkčných zariadení
  6. Doplnkové činnosti

 

Opatrenie  2.3.1 Produktívne investície do akvakultúry (čl. 48.1.e, j) pre nasledovné aktivity:

  1. Znižovanie negatívneho vplyvu alebo zvyšovanie pozitívneho vplyvu na životné prostredie a zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov
  2. Recirkulačné systémy

Zdroj: https://www.apa.sk/aktuality/oznamenie-zo-dna-31-05-2017/8265