ZVEREJNENIE PRÍRUČKY PRE PRIJÍJIMATEĽA, verzia 1.1 platná a účinná od 10.01.2017

11.01.2017 18:48

Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program Prioritná os 3 zverejňuje Príručku pre prijímateľa - verzia 1.1 platná a účinná od 10.01.2017. Príručku pre prijímateľa nájdete v časti Dokumenty - Riadiace dokumenty

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu predstavuje metodický dokument Sprostredkovateľského orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program, ktorého cieľom je poskytnúť prijímateľovi návod na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP") ako aj zo záväzných riadiacich dokumentov, ktoré upravujú implementáciu projektov spolufinancovaných z fondov EÚ a štátneho rozpočtu po podpise a nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP v programovom období 2014 - 2020.  

 Autor: MK SR